عربی معاصر
مبتنی بر چهار لهجه¬ی اصلی عربی
العربية المعاصرة

شیوه های جدید تسلط بر زبان عربی را بیاموزید

کتاب درسی

24 درس با متن های متنوع و تمرین

دستور العمل هایی برای معلمان و زبان¬آموزان

شنیدن، صحبت کردن، خواندن، نوشتن

واقعیت¬های فرهنگی و تاریخی

موقعیت¬های ارتباطی متنوع

واژگان مبتنی بر بسامد

دستور زبان واقع¬گرایانه و مبتنی بر کاربرد

تمرینهای متنوع همراه با جواب

مقدمه¬ی فهمیدن لهجه¬های اصلی عربی

امتحانات کتبی بعد از هر درس

دوره¬ی فشرده بعد از هر 6 درس

آماده شدن برای امتحان AL-ARABIYYA-TEST تبحر زبانی در سطح A1 تا C2 مطابق استاندارد اروپایی فراگیری زبان یا سطح نوآموز عالی و متوسطه پیشرفته مطابق معیار شورای آمریکایی آموزش زبان خارجی

Planes & Pricing

e-Edition Farsi

29 Yearly
 • قابل استفاده در لپتاپ، نتبوک، و تبلت
 • فایل صوتی دیالوگ¬ها هم در عربی معیار معاصر و هم در چهار لهجه¬ی اصلی
 • تمرین¬ها و امتحان¬های شنیداری، شامل لهجه¬ها
 • تمرین¬های مبتنی بر کامپیوتر
 • لینک به واژه نامه¬ها، جدول¬ها، و مطالب تکمیلی از درون متن کتاب
1 ﴾بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ﴿

١


الدرس الأول

١

1

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ﴿

١

تسلسل الحصص (مقترح)

الدرس الأوّل (١)

الواجبات المنزلية

التمارين في الصفّ

الحصّة

 

٤ حصص تحضيرية لشرح الأبجديّة العربية والقيام بالتمرينين ١، ٢

   
 

مواصلة التدريس بعد يومين أو ثلاثة لتمكين الطلبة من حفظ القواعد والمفردات الجديدة وإنجاز الواجبات المنزلية

   

٣، ٤

الحصّة ١

(يوم الاثنين)

٨

٥، ٦، ٧

الحصّة ٢

١٣

١٢

الحصّة ٣

مواصلة التدريس بعد يومين أو ثلاثة لتمكين الطلبة من حفظ القواعد والمفردات الجديدة وإنجاز الواجبات المنزلية

٩، ١٠، ١١

الحصّة ٤

(يوم الخميس)

قراءة المفردات الجديدة

الحصّة ٥ 

١٤

الحصّة ٦

مواصلة التدريس بعد يومين أو ثلاثة لتمكين الطلبة من حفظ القواعد والمفردات الجديدة وإنجاز الواجبات المنزلية

١٥

الحصّة ٧

(يوم الاثنين)

١٥

الحصّة ٨

تحضير الاختبار

الحصّة ٩

مواصلة التدريس بعد يومين أو ثلاثة لتمكين الطلبة من حفظ القواعد والمفردات الجديدة وإنجاز الواجبات المنزلية

الاختبار التحريري للدرس الأوّل (١)

الحصّة ١٠

(يوم الخميس)

2

1

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ﴿

١


١) حروف زبان عربی و  تلفظ آنها (أَلْحُرُوفُ الْعَرَبِيَّةُ وَمَخَارِجُهَا)

 الفبای زبان عربی ٢٩ حرف دارد (حَرف ج حُرُوف): یعنی ٢٦ حرف صامت (حُرُوف سَاكِنَة) و سه مصوت (حُرُوف مُتَحَرِّكَة). از میان مصوت­ها، دو مصوت گاه به صورت صامت نیز ظاهر می­شوند. تلفظ اصوات ذیر آسان است:

ء Hamza ‘Anna, ‘India, ‘Urdu ش Šīn š Show
ا Alif ā Armada غ Ġain ġ Roulette
ب b Baba ف Fā’ f Finnland
ت t Tata ك Kāf k Kakao
ث ā’ Thank ل Lām l Laos
ج Ǧīm ǧ Jihad م Mīm m Miami
خ ā Khaled ن Nūn n Nepal
د Dāl d Don ه Hā’ h Hongkong
ذ āl The و Wāw w Water
ر Rā’ r Rana و Wāw ū Pool
ز Zāy z Zulu ي Yā’ y Yes
س Sīn s Sun ي Yā’ ī Meeting

همزه تقریباً همیشه روی یک حرف مصوت یا حرف حامل قرار می­گیرد. در آغاز کلمه، این حامل همیشه الف (أ) است.

 

3

1

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ﴿

١

تلفظ صحیح اصوات زیر مهم است و تنها از طریق گوش کردن و صحبت کردن مکرر می­توان به این هدف دست یافت:

ص ād

ṣ 

  ظ

Ẓā’

  ṣadīq (صَدِيق)

   

  naẓīf (نَظِيف)

 

ض

ād

ḍ 

  ح

ā’

  ḍamān (ضَمَان)

   

  ḥalāl (حَلال)

 
ط

ā’

ṭ 

  ع

‛Ain

  ṭālib (طَالِب)

   

  ‛uyūn (عُيُون)

 
ق

Qāf

q

         

  al-Qāhira (أَلْقَاهِرَة)

           

تلفظ صحیح این حروف بر کیفیت مصوت­ها و مصوت­های مرکب مجاور آنها اثر دارد. تلفظ غیردقیق این اصوات ممکن است باعث شود که کلمات نامفهوم شوند یا معنای کاملاً متفاوتی پیدا کنند.

  سص

  د ض

  ت ط

  ذ ظ

  ض ظ

سَارَ ↔ صَارَ

دَرِبَ ↔ ضَرَبَ

تَابِعٌ ↔ طَابِعٌ

ذَهَلَ ↔ ظَهَرَ

ضَرِمَ ↔ ظَرُفَ

ة  (تای مربوطه)

شکل خاص حرف ت (تا)، ة (تای مربوطه) است که به صورت ﻩ (ها) با دو نقطه نوشته می­شود. این نوع ة تقریباً همیشه نشانه­ی مؤنث بوده، در آخر کلمه می­آید (طَالِبَة، شَنْطَة).

4

1

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ﴿

١

  ٢) حرکات(أَلْحَرَكَاتُ)

کلمات چگونه باید خوانده شوند. اگر در متنی حرکات نوشته شوند، آن را متن ملفوظ می­نامند، درغیر این صورت، آن را متن غیرملفوظ می­نامند. اکثر متون عربی غیرملفوظ هستند.

این حرکات عبارتند از:

بـَ، فـَ، وَ، مَا Fata فَتْحَة زبر
بـِ، لـِ، مـِ، Kasra كَسْرَة زیر
هُنَا، نُون amma ضَمَّة پیش
أَنْتَ، مِنْ Sukūn سُكُون سکون
شُبَّاك، مُعَلِّم Shadda شَدَّة شد
أَلْآَنَ، قُرْآَن Madda مَدَّة مد
لَوْح، بَيْت     مصوت مرکب

   مدرس تلفظ اشکال مختلف کلمه­ی كتب  را نشان می­دهد و کلمات و عبارات بوجود آمده ازآن را توضیح می­دهد. زبان­آموزان نیز با صدای بلند تکرار می­کنند.

مُكَاتِب

كَاتِبَة

كَاتِب

كُتُب

كِتَاب

كُتِبَ

كَتَبَ

mukātib

kātiba

kātib

kutub

kitāb

kutiba

kataba

خبرنگار

نویسنده (ز.)*  نویسنده (م.)* 

کتاب­ها

کتاب

نوشته شد

نوشتن؛ اونوشت

كِتَابِيّ

كَتَّبَ

مَكْتَبَة

مَكْتَب

مَكْتُوب

أُكْتُبْ

أَكْتُبُ

kitābī

kattaba

maktaba

maktab

maktūb

uktub

aktubu

نوشتاری (صفت)

وادار به نوشتن کردن

کتابخانه

دفتر

نوشته (شده)

بنویس!

من مینویسم

  *از این به بعد از حرف میم در داخل پرانیز (م.) که مخفف مرد است برای نشان دادن جنس مذکر و از حرف ز در داخل پرانتز (ز.) که مخفف زن است برای نشان دادن جنس مؤنث استفاده خواهد شد.

5

1

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ﴿

١


٣)   شکل­های حروف الفبا (أَلْحُرُوفُ الْأَبْجَدِيَّةُ)

   حالت آغاز

حالت وسط

حالت آخر

حالت تنها

آوانگاری

نام حرف

ا

ـا

ـا

ا

ā

Alif

بـ

ـبـ

ـب

ب

b

Bā’

تـ

ـتـ

ـت

ت

t

Tā’

ثـ

ـثـ

ـث

ث

ā’

جـ

ـجـ

ـج

ج

ǧ

Ǧīm

حـ

ـحـ

ـح

ح

ā’

خـ

ـخـ

ـخ

خ

ā’

د

ـد

ـد

د

d

Dāl

ذ

ـذ

ـذ

ذ

āl

ر

ـر

ـر

ر

r

Rā’

ز

ـز

ـز

ز

z

Zāy

سـ

ـسـ

ـس

س

s

Sīn

شـ

ـشـ

ـش

ش

š

Šīn

صـ

ـصـ

ـص

ص

ād

ضـ

ـضـ

ـض

ض

ād

طـ

ـطـ

ـط

ط

ā’

ظـ

ـظـ

ـظ

ظ

Ẓā’

عـ

ـعـ

ـع

ع

‛Ain

غـ

ـغـ

ـغ

غ

ġ

Ġain

فـ

ـفـ

ـف

ف

f

Fā’

قـ

ـقـ

ـق

ق

q

Qāf

كـ

ـكـ

ـك

ك

k

Kāf

لـ

ـلـ

ـل

ل

l

Lām

مـ

ـمـ

ـم

م

m

Mīm

نـ

ـنـ

ـن

ن

n

Nūn

هـ

ـهـ

ـه

ە

h

Hā’

و

ـو

ـو

و

w, ū

Wāw

يـ

ـيـ

ـي / ـى

ي / ى

y, ī

Yā’

6

1

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ﴿

١

 •  اولین حرف حروف الفبا همزه است. اما چون اغلب الف حامل همزه است، همان الف درآغاز الفبا قرار می­گیرد. همچنین، ؤ او)   یا  ئـ/ ـئـ /ئ ( یا) نیز می­تواند حامل همزه باشد. به علاوه، همزه ممکن است گاه بدون حامل باشد ء. 
 •  چون همزه یک صامت است می­توان آن را به شکل­های مختلف اِعراب­گذاری کرد: أَنْتَ  ( تو) ، أُمّ (مادر)، إِنْ (گر).
 • به دلایل آموزشی، دراین کتاب همزه­ی اِعراب گذاری شده با فتحه در بالای الف، همیشه به شکل أَ نوشته می­شود؛ به استثنای همزه­ی وصل ( درس ٢). 
 • همچنین الف در پایان یک کلمه ممکن است حالت منصوب را نشان بدهد. درآن صورت، به شکل «اَن» خوانده می­شود: شُكْرًا (متشکرم). 
 •  همزه­ی آغازین هنگام آوانویسی کلمات عربی در این کتاب مد نظرگرفته نشده است. بنا بر این، کلماتی مانند أُمّ، أَنْتَ،  إِنْ به صورت اُمّ، اَنْتَ، اِنْ نوشته می­شوند. 
 • در آخر یک کلمه، یای (ى) بدون دو نقطه در زیرآن ممکن است مبين يك مصوت کشیده (ā ) باشد. بنابراین، برای تمایز قائل شدن میان این دو، وقتی که ی در آخر کلمه به صورت ایی (ī) تلفظ می­شود، اغلب با دو نقطه نوشته می­شود: .    
 • اله اکثراً به شکل الله نوشته می­شود. شَدّ بالای لام دراینجا نشان دهنده­ی لام مضاعف است؛ الف کوچک بالای شَدّ، مصوت کشیده­ی آ (ā  ) را نشان می­دهد. کلمه­ی الله در خوشنویسی­ فراوان یافت می­شود. این خوشنویسی­ها را فقط با کمی تمرین می­توان خواند. در خوشنویسی زیر «به نام خداوند بخشنده­ی مهربان» این طور خطاطی شده است:

    ٤) تمرین تلفط و خواندن (تَمَارِينُ فِي النُّطْقِ وَالْقِرَاءَةِ)
 • هدف از تمرین­های زیر، فراگیری اصوات زبان عربی و املای آنهاست. اسلوب آموزشی این تمرین­ها نیز به ترتیب عبارت است از: گوش کردن   ←   صحبت کردن   ←   خواندن    ←   نوشتن. 
 • چون خواندن و نوشتن متون عربی زمان زیادی می­طلبد، با تمرین­های مربوط به گوش کردن و صحبت کردن درباره­ی کلمات، اشیاء و انسان­های موجود در محیط اطراف و زندگی روزمره کار را آغاز می­کنیم. 
 •  با پیروی از این روش، زبان آموزان بدون مطالعه­ی قواعد فرا می­گیرند تکیه­ی کلمات را کجا بگذارند. علی رغم تردیدهای روشی، آوانگاری کلمات جدید در درس گنجانده شده است زیرا این تمرین­ها باید در منزل تکرار شوند.  
 • در تمرین­های خواندن زیر، مدرس ابتدا کلمات جدید را توضیح می­دهد، سپس آنها را همراه با اعراب­گذاری روی تخته (تابلو) می­نویسد. او کلمات را بلند و واضح تلفظ می­کند و از زبان آموزان می­خواهد بعد از او ابتدا به صورت جمعی و بعد فردی تکرار کنند. سپس، معلم تلفظ زبان آموزان را بررسی و تصحیح کرده، توضیحات لازم را ارائه می­کند و سعی می­کند با حرکات بدن و اشاره به اشیاء به زبان آموزان کمک کند معنای کلمات را به صورت غیرمستقیم حدس بزنند. در انتها، معلم معنای کلمات را تشریح می­کند. 
 • در مرحله­ی بعد، معلم از زبان آموزان می­خواهد به صورت فردی و بلند بخوانند. ستون میانی و سمت چپ که همراه با ترجمه و آوانگاری هستند حتماً باید پوشش داده شود. گاه گاه، آموزگار معنا و ترجمه­ی کلمات را می­پرسد. 

7

1

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ﴿

١

١  إقرؤوا.

أَنَا

من

nā

أَنْتَ

تو (م.)

anta

أَنْتِ

تو (ز.)

anti

وَ

و

wa

أَنَا وَأَنْتَ

من و تو

anā wa-anta

أَنَا وَأَنْتِ

من و تو

anā wa-anti

أَنْتَ وَأَنَا

تو و من

anta wa-anā

أَنْتِ وَأَنَا

تو و من

anti wa-anā

أَنْتَ وَأَنْتِ

تو و تو

anta wa-anti

أَنْتِ وَأَنْتَ

تو و تو

anti wa-anta

هُوَ

او (م.)

huwa

هِيَ

او (ز.)

hiya

هُوَ وَهِيَ

او و او

huwa wa-hiya

هِيَ وَهُوَ

او و او

hiya wa-huwa

٢  إقرؤوا.

أَنَا طَالِب.

من دانشجو/ محصل (م.) هستم.

anāālib.

أَنَا طَالِبَة.

ن دانشجو/ محصل (ز.) هستم.

anāāliba.

أَنْتَ مُعَلِّم.

تو معلم (م.) هستی.

anta mu‛allim.

أَنْتِ مُعَلِّمَة.

تو معلم (ز.) هستی.

anti mu‛allima.

أَنَا مُسْلِم.

من مسلمان (م.) هستم.

anā muslim.

أَنَا مُسْلِمَة.

من مسلمان (ز.) هستم.

anā muslima.

هُوَ مُسْلِم.

او مسلمان است.

huwa muslim.

هِيَ مُسْلِمَة.

او مسلمان است.

hiya muslima.

هُوَ طَالِب.

او دانشجو/ محصل است

huwa ālib.

8

1

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ﴿

١

هِيَ طَالِبَة.

او دانشجو/ محصل است.

hiya āliba.

أَنَا مُعَلِّم وَأَنْتَ طَالِب.

من معلم هستم و تو دانشجو/ محصل هستی.

anā mu‛allim wa-anta ālib.

أَنَا مُعَلِّم وَأَنْتِ طَالِبَة.

من معلم هستم و تو دانشجو/ محصل (ز.) هستی.

anā mu‛allim wa-anti āliba.

هُوَ طَالِب وَأَنَا مُعَلِّم.

او دانشجو/ محصل است و من معلم هستم.

huwa ālib wa-anā mu‛allim.

هِيَ طَالِبَة وَأَنَا مُعَلِّم.

او دانشجو/ محصل است و من معلم هستم.

hiya āliba wa-anā mu‛allim.

هِيَ طَالِبَة وَهُوَ طَالِب.

او دانشجو/ محصل است و او دانشجو/ محصل است.

hiya āliba wa-huwa ālib.

٣  إقرؤوا.

هُنَا

اینجا

hunā

هُنَاكَ

آنجا

hunāka

هُنَا وَهُنَاكَ

اینجا و آنجا

hunā wa-hunāka

أَنَا هُنَا وَأَنْتَ هُنَاكَ.

من اینجا هستم و تو آنجا هستی.

anā hunā wa-anta hunāka.

أَنَا هُنَا وَأَنْتِ هُنَاكَ.

من اینجا هستم و تو آنجا هستی.

anā hunā wa-anti hunāka.

هُوَ هُنَا وَهِيَ هُنَاكَ.

او اینجاست و او آنجاست.

huwa hunā wa-hiya hunāka.

أَنْتَ هُنَا وَهُوَ هُنَاكَ.

تو اینجا هستی و او آنجاست.

anta hunā wa-huwa hunāka.

هُنَا غُرْفَة.

اینجا یک اتاق است.

hunā ġurfa.

هُنَاكَ بَيْت.

آنجا یک خانه است.

hunāka bait.

هُنَا وَرَق.

اینجا کاغذ است.

hunā waraq.

هُنَا قَلَم.

اینجا یک قلم است.

hunā qalam.

هُنَا كُرَّاسَة.

اینجا یک دفترچه است.

hunā kurrāsa.

هُنَا كِتَاب.

اینجا یک کتاب است.

hunā kitāb.

هُنَا شَنْطَة.

اینجا یک کیف است.

hunā šana.

هُنَا غُرْفَة وَهُنَاكَ بَيْت.

اینجا یک اتاق است و آنجا یک خانه.

hunā ġurfa wa-hunāka bait.

هُنَا وَرَق وَهُنَاكَ قَلَم.

اینجا کاغذ است و آنجا یک قلم.

hunā waraq wa-hunāka qalam

هُنَا كُرَّاسَة وَهُنَاكَ كِتَاب.

اینجا یک دفترچه است و آنجا یک کتاب.

hunā kurrāsa wa-hunāka kitāb.

هُنَا كِتَاب وَهُنَاكَ شَنْطَة.

اینجا یک کتاب است و آنجا یک کیف.

hunā kitāb wa-hunāka šana.

9

1

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ﴿

١

٤  إقرؤوا

هُنَا طَاوِلَة.

اینجا یک میز است.

hunā āwila.

هُنَا كُرْسِي.

اینجا یک صندلی است.

hunā kursī.

هُنَا خِزَانَة.

اینجا یک گنجه/ کمد است.

hunā izāna.

هُنَا مِصْبَاح.

اینجا یک چراغ است.

hunā mi.

هُنَا لَوْح.

اینجا یک تخته است.

hunā lau.

هُنَا طَاوِلَة وَهُنَاكَ كُرْسِي.

اینجا یک میزاست و آنجا یک صندلی.

hunā āwila wa-hunāka kursī.

هُنَا خِزَانَة وَهُنَاكَ مِصْبَاح.

اینجا یک گنجه/ کمد است و آنجا یک چراغ.

hunā izāna wa-hunāka miḥ.

هُنَا خِزَانَة وَهُنَاكَ لَوْح.

اینجا یک گنجه/ کمد است و آنجا یک تخته.

hunā izāna wa-hunāka lau.

هُنَا بَاب.

اینجا یک در است.

hunā bāb.

هُنَا شُبَّاك.

اینجا یک پنجره است.

hunā šubbāk.

هُنَا جِدَار.

اینجا یک دیواراست.

hunā ǧidār.

هُنَا بَاب وَهُنَاكَ شُبَّاك.

اینجا یک در است و آنجا یک پنجره.

hunā bāb wa-hunāka šubbāk.

هُنَا جِدَار وَهُنَاكَ بَاب.

اینجا یک دیواراست و آنجا یک در.

hunā ǧidār wa-hunāka bāb.

٥  إعادة التمارين ١. يطلب المعلّم من كلّ طالب على حدة قراءة جملة معيّنة.

٦  إقرؤوا.

المعلّم:

أَلسَّلَامُ عَلَيْكُم.

السلام علیکم!

الطّالب:

وَعَلَيْكُمُ ﭐلسَّلَام.

وعلیکم السلام!

المعلّم:

مَا هُنَا؟

چه چیزی اینجاست؟

الطّالب:

هُنَا بَاب.

یک در اینجاست.

المعلّم:

مَن هُنَا؟

چه کسی اینجاست؟

الطّالب:

هُنَا مُعَلِّم.

یک معلم اینجاست.

المعلّم:

مَا هُنَا وَمَا هُنَاكَ؟

چه چیزی اینجاست و چه کسی آنجاست؟

الطّالب:

هُنَا بَاب وَهُنَاكَ طَاوِلَة.

یک در اینجاست و یک میزآنجاست.

المعلّم:

مَن هُنَا وَمَن هُنَاكَ؟

چه کسی اینجاست و چه کسی آنجاست؟

الطّالب:

هُنَا طَالِب وَهُنَاكَ طَالِبَة.

یک دانشجو/ دانش آموز اینجاست و یک دانشجو/ دانش آموز آنجاست.

10

1

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ﴿

١

٧  إِقرؤوا المفردات والجمل في التمارين ١-٤ مع إخفاء الترجمة والمعلّم يصحّح الأخطاء.

٨   (واجب منزلي): تكرار التمارين ١-٤.

٩  إستمعوا إلى الجمل التالية وكرّروها.

مَا اسْـمُكَ؟

اسمت چیست؟

mā-smuka?

إِسْـمِي يَـحْيَـى.

اسمم یحیی است.

ismī  yaḥyā.

وَأَنْتِ، مَا اسْـمُكِ؟

و تو، اسمت چیست؟

wa-anti, mā-smuki?

إِسْـمِي فَاطِمَة.

اسمم فاطمه است.

ismī fāṭima.

مِنْ أَيْنَ أَنْتِ، يَا فَاطِمَة؟

اهل کجا هستی، فاطمه؟

min aina anti, yā fāṭima?

أَنَا مِن مِصْر.

من اهل مصرهستم.

anā min miṣr.

وَمِنْ أَيْنَ أَنْتَ، يَا يَـحْيَـى؟

و تو یحی، اهل کجا هستی؟

wa-min aina anta, yā yaḥyā?

أَنَا مِنْ تُونِس.

من اهل تونس هستم.

anā min tūnis.

١٠  يسأل الطلّاب بعضهم البعض: من أين أنت؟ ، ما اسمك؟

إستمعوا إلى الحوار التالي واملؤوا الجدول. ١١

 

من مصر

من سوريا

من تونس

 
     

مريم:

     

علي:

     

أحمد:

  ٥)  خط عربی (أَلْخَطُّ الْعَرَبِيُّ
 • خط عربی از راست به چپ نوشته می­شود. 
 •  به استثنای حروف و، ز، ر، ذ، د، ا که نباید از سمت چپ به حروف دیگر وصل شوند، تمامی حروف دیگر به هر دو طرف وصل می­شوند. 

 • حروف اندازه­های مختلف دارند. اما، برعکس زبان انگلیسی تمایزی میان حروف بزرگ و حروف کوچک وجود ندارد. 
 • اشکال حروف در خط عربی محدود است. برای تمایز قائل شدن میان حروف هم­شکل (مانند ح و خ یا ب و ت) از نقطه­های مشخص­کننده استفاده می­شوند. 
 • هرحرف دارای یک شکلِ اصلی است که با توجه به موقعیت­اش در کلمه تغییر پیدا می­کند. 

 

حالت تنها

حالت آخر

حالت وسط

حالت آغاز

ت

كَتَبْـــتَ

كَـــتَـــبَ

تَـــكْتُبُ

11


 بَـ، فَ، وَ، مَا 

فَتْحَة (Fatḥa    )

زبر

بـِ، لـِ، مِـ         ،كَبِير      

كَسْرَة (Kasra    )

زیر

هُنَا، نُون 

ضَمَّة (Ḍamma    )

پیش

أَنْتَ، مِنْ 

سُكُون (Sukūn    )

سکون

شُبَّاك، مُعَلِّم 

شَدَّة (Šadda    )

شد

1

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ﴿

١

FARSI

 • این تذکرات درباره­ی خط عربی هم برای دست­نوشته و هم برای نوشته­ی چاپی صدق می­کند. در نوشتن با دست، حروف اغلب به شکلی کاملاً ساده نوشته می­شوند.
 • مدرس باید از اولین جلسه­ی درسی تمام اشکال حروف را با خط عربی روی تخته بنویسد تا زبان­آموزان همزمان خواندن و نوشتن خط (عربی) را بیاموزند.
 • تمرین نوشتن باید در آغاز توسط قلم روی کاغذ و سپس به تدریج با کامپیوتر صورت گیرد تا زبان آموزان هر دو شکل را هنگام خواندن و نوشتن فراگیرند.

١٢ يشرح المعلّم خصائص الخطّ العربيّ ويكتب كلّ حرف على حدة وفي كلّ أشكاله. ينسخ الطلبة ما كتبه المعلّم  ويجمع المعلّم الأحرف المتشابهة في مجموعات.

مدرس تمرین ١٣ را با نوشتن تک تک حروف و ترکیبات آنها روی تخته آماده می­کند و طرز نوشتن آنها را چندین بار تشریح می­کند. حروفی که شکل اصلی آنها مشابه است )ـبـ، ـتـ، ـثـ، ـنـ، ـيـ( در یک گروه قرار داده شده­اند. مدرس به کمک مثال طرز انجام تکلیف منزل را به زبان­آموزان نشان می­دهد و توجه آنها را به حروفی جلب می­کند که از سمت چپ نمی­توان آنها را به حروف دیگر وصل کرد. برای انجام تکلیف منزل، زبان آموزان باید فیلم ویدئویی «نوشتن به عربی» را از سایت www.modern-standard-arabic.com نگاه کنند. در این فیلم فنون نوشتن آموزش داده شده است.  دراینجا تمام حروف و اشکال مختلف آنها را می­بینید:

حالت آغاز

حالت وسط

حالت آخر

حالت تنها

حالت آغاز

حالت وسط

حالت آخر

حالت تنها

ا

ـا

ـا

ا

أ إ

ـأ ـإ

ـأ ـإ

أ إ

بـ

ـبـ

ـب

ب

تـ

ـتـ

ـت

ت

ثـ

ـثـ

ـث

ث

نـ

ـنـ

ـن

ن

يـ

ـيـ

ـي

ي

جـ

ـجـ

ـج

ج

حـ

ـحـ

ـح

ح

خـ

ـخـ

ـخ

خ

د

ـد

ـد

د

ذ

ـذ

ـذ

ذ

ر

ـر

ـر

ر

ز

ـز

ـز

ز

سـ

ـسـ

ـس

س

شـ

ـشـ

ـش

ش

صـ

ـصـ

ـص

ص

ضـ

ـضـ

ـض

ض

طـ

ـطـ

ـط

ط

ظـ

ـظـ

ـظ

ظ

عـ

ـعـ

ـع

ع

غـ

ـغـ

ـغ

غ

فـ

ـفـ

ـف

ف

قـ

ـقـ

ـق

ق

كـ

ـكـ

ـك

ك

لـ

ـلـ

ـل

ل

مـ

ـمـ

ـم

م

هـ

ـهـ

ـه

و

ـو

ـو

و

 

 

 

 

12

1

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ﴿

١

ترکیب­های مختلف حروف که در زیر داده شده­اند جهت کمک به  زبان­آموزان در اولین تلاش­هایشان برای تمرین نوشتن است. این تمرین­ها بر اساس مشابهت میان حروف مرتب شده­اند.

١٣   أُربطوا الأحرف واقرؤوا وترجموا المفردات بمساعدة المعلّم وأعيدوا نفس التمارين بالكمبيوتر.

    ا أ إ آ ـا، بـ ـبـ ـب ب، تـ ـتـ ـت ت، ثـ ـثـ ـث ث، نـ ـنـ ـن ن، يـ ـيـ ـي ي، بت بن بي

أ+ب

أب

أ+ب+ا

أبا

أ+ن+ا

أنا

أ+ن+ت

أنت

ي+ا

يا

ب+ي

بي

أ+ي

أي

أ+ن

أن

ب+ي+ت

بيت

ب+ي+ن

بين

ا+ب+ن

ابن

ب+ن+ت

بنت

ب+ا+ب

باب

ت+ي+ن

تين

ب+ي+ن+ن+ا

بيننا

ب+ي+ت+ي

بيتي

ث+ا+ب+ت

ثابت

ب+ث

بث

    جـ ـجـ ـج ج، حـ ـحـ ـح ح، خـ ـخـ ـخ خ

أ+خ

أخ

أ+خ+ا

أخا

ن+ح+ن

نحن

ت+ح+ت

تحت

ح+ج

حج

ح+ا+ج

حاج

ج+ي+ب

جيب

ج+ب+ن

جبن

ح+ب

حب

ب+خ

بخ

ح+ي+ن

حين

ح+ب+ي+ب

حبيب

ح+ب+ي+ب+ي

حبيبي

أ+ح+ب

أحب

ن+ح+ب

نحب

ت+ا+ج

تاج

أ+ح+ت+ا+ج

أحتاج

ن+ح+ت+ا+ج

نحتاج

    د ـد، ذ ـذ، ر ـر، ز ـز، و ـو، ير يد خذ بو

د+ب+ر

دبر

د+ا+ر

دار

ت+د+ب+ي+ر

تدبير

د+ج+ا+ج

دجاج

د+ح+ر+ج

دحرج

أ+د+ر+ي

أدري

ت+د+ر+ي+ب

تدريب

ي+د+ر+ي

يدري

ذ+ب+ذ+ب

ذبذب

ر+ب

رب

ر+ي+ح

ريح

ر+و+ح

روح

ت+ر+ت+ي+ب

ترتيب

ج+د+د

جدد

ج+د+ي+د

جديد

ب+ي+ت

بيت

ب+ا+ب

باب

أ+ب+و+ا+ب

أبواب

ح+ب+ر

حبر

خ+ذ

خذ

أ+و

أو

ز+ج+ا+ج

زجاج

ي+د

يد

ي+ر+ى

يرى

أ+ر+ى

أرى

ر+أ+ي

رأي

د+و+ن

دون

13

1

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ﴿

١

    سـ ـسـ ـس س، شـ ـشـ ـش ش، سا سيـ، صـ ـصـ ـص ص، ضـ ـضـ ـض ض، ضر، طـ ـطـ ـط ط، ظـ ـظـ ـظ ظ، بط طنـ

س+ي+ن

سين

ش+ي+ن

شين

ص+ا+د

صاد

ض+ا+د

ضاد

د+ر+س

درس

د+ر+و+س

دروس

ص+ح+ي+ح

صحيح

ص+ح+ا+ح

صحاح

ص+ب+ا+ح

صباح

س+ب+ب

سبب

ش+خ+ص

شخص

س+ب+ح

سبح

أ+س+ب+ا+ب

أسباب

ش+ر+ب

شرب

ش+ر+ط+ي

شرطي

ش+ر+ح

شرح

ت+ش+د+ي+د

تشديد

ص+د+ر

صدر

ض+ر+ب

ضرب

إ+ج+ا+ص

إجاص

إ+ص+د+ا+ر

إصدار

ط+ر+ب

طرب

ط+ب+ي+ب

طبيب

أ+ظ+ن

أظن

أ+ر+ض

أرض

ض+د

ضد

أ+ض+د+ا+د

أضداد

    عـ ـعـ ـع ع، غـ ـغـ ـغ غ، فـ ـفـ ـف ف، قـ ـقـ ـق ق، كـ ـكـ ـك ك، لـ ـلـ ـل ل، لا ـلا، عيـ يه فل فكـ كا حق

ع+ي+ن

عين

غ+ي+ن

غين

غ+د+ا

غدا

ف+ي

في

ف+و+ق

فوق

ص+د+ي+ق

صديق

ك+ي+ف

كيف

ك+ر+س+ي

كرسي

ا+ل+آ+ن

الآن

ط+ا+ل+ب

طالب

و+ر+ق

ورق

ر+ج+ل

رجل

ك+ل

كل

ح+ق

حق

ح+ق+و+ق

حقوق

ر+ج+ا+ل

رجال

أ+و+ر+ا+ق

أوراق

ك+ب+ي+ر

كبير

ص+غ+ي+ر

صغير

ن+ظ+ي+ف

نظيف

ط+و+ي+ل

طويل

ط+و+ا+ل

طوال

أ+ع+ط+ي

أعطي

ي+ح+ك+ي

يحكي

ح+ا+ل

حال

ص+ب+ا+ح

صباح

ا+ل+خ+ي+ر

الخير

ش+ك+ر+ا

شكرا

ع+ف+و+ا

عفوا

ع+ز+ي+ز

عزيز

14

1

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ﴿

١

    مـ ـمـ ـم م، هـ ـهـ ـه ە، ـة ة، لم مـجـ مـما يها فيه طة لـها

أ+ن+ت+م

أنتم

ن+ع+م

نعم

م+ر+ة

مرة

ە+ذ+ە

هذه

ە+ل

هل

ا+ل+س+ل+ا+م

السلام

م+ا+ذ+ا

ماذا

م+ع

مع

ج+م+ي+ع

جميع

ە+ن+ا

هنا

ه+ن+ا+ك

هناك

م+ع+ل+م

معلم

م+ع+ل+م+و+ن

معلمون

ط+ا+و+ل+ة

طاولة

خ+ز+ا+ن+ة

خزانة

م+ص+ب+ا+ح

مصباح

غ+ر+ف+ة

غرفة

ق+ل+م

قلم

م+د+ي+ن+ة

مدينة

ا+س+م

اسم

ف+ت+ا+ة

فتاة

م+س+ل+م

مسلم

ش+ن+ط+ة

شنطة

م+ە+م

مهم

م+ە+م+ة

مهمة

أ+ە+ل

أهل

م+ر+ح+ب+ا

مرحبا

٦) انواع خط در عربی(نَمَاذِجُ مِنَ الْخُطُوطِ الْعَرَبِيَّةِ)

در زبان عربی انواع مختلفی از شکل­های نوشتاری خط (قلم) وجود دارد که کاربرد آنها بستگی به سطح رسمیت نوشتار و یا مضمون آن دارد. چند مثال را در اینجا می­بینید:

15

1

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ﴿

١

١٤  أكتبوا حلول الواجبات المنزلية على اللوح واقرؤوها بصوت عال واسألوا المعلّم عن معاني الكلمات.

١٥ إقرؤوا كلّ مفردات الدرس الأوّل وجمله مرّة أخرى ويطلب المعلّم من الطلبة ترجمتها.

      مصطلحات نحوية
سکون

سُكُون

جمع

جمْع

شد

شدّة

حرف

حرْف ج حُرُوف

ضمه (پیش)

ضمّة

حرکات (ج)

حركات (ج)

فتحه (زبر)

فتْحة

حروف الفباء

حُرُوف أبْجدِيّة (ج)

کسره (زیر)

كسْرة

حروف ساکن، حروف صامت

حُرُوف ساكِنة

مد ( آ )

مدّة

حروف متحرک، مصوت

حُرُوف مُتحرِّكة

مفردات الدرس الأوّل

 فهرست لغات برطبق حروف الفبای زبان عربی مرتب شده است. به غیر از فتحه، تمام حرکات (اِعراب) نوشته­ شده­اند و مصوت­های پایانی کلمات اغلب حذف شده­اند. همچنین، شکل جمع اسم­ها و صفت­ها به کمک علامت ج (جَمْع) مشخص شده­اند و بعد از شکل­های مفرد قرار گرفته­اند ( ↑ درس٣). هرگاه برای یک کلمه چندین شکل جمع معمول باشد، بین آنها ویرگول قرارمی­گیرد. وقتی فقط صیغه­ی جمع یک لغت ذکر می­شود، به دنبال آن یک ج بین کمانک قرار دارد.

گنجه / الماری

خِزانة ج خِزانات، خزائِنُ

 

اسم

اِسْم ج أَسْماء

سقف

سقْف ج سُقُوف

 

اسم من / تو (م / ز)

اِسْمِي / اِسْمُكَ / اِسْمُكِ

صلح

سلام

 

مادر

أُمّ ج أُمّهات

السلام علیکم. سلام برشما.

السّلامُ عليْكُم.

 

حالا

الْآنَ

وعلیکم السلام. سلام برشما. (جواب)

وعليْكُم السّلام.

 

من

أنا

پنجره / کلکین (ارسی)

شُبّاك ج شبابِيكُ

 

تو (م / ز)

أنْتَ / أنْتِ

کیف / دستکول

شنْطة ج شنْطات، شُنط

 

کجا

أيْنَ

دانشجو/ محصل

طالِب ج طُلّاب، طلبة

 

در/ دروازه

باب ج أبْواب

دانشجو/ محصل

طالِبة ج ~ات

 

به نام خداوند بخشنده­ی مهربان

بِسْمِ اللهِ الرّحْمٰنِ الرّحِيم

میز

طاوِلة ج ~ات

 

خانه

بيْت ج بُيُوت

 اتاق

غُرْفة ج غُرف

 

تونس

تُونِسُ

در، به ، داخل (حرف اضافه)

فِي

 

دیوار

جِدار ج جُدْران

16

1

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ﴿

١

 

با، همراه با (حرف اضافه)

معَ

 

قرآن

قُرْآن

معلم

مُعلِّم ج ~ونَ

 

قلم

قلم ج أقْلام

معلم (ز.)

مُعلِّمة ج ~ات

 

بزرگ، کلان

كبِير ج ~ونَ، كِبار

ممتاز

مُمْتاز ج ~ونَ

 

کتاب

كِتاب ج كُتُب

چه کسی

مَن

 

نوشتن (او نوشت)

كَتَبَ

از (حرف اضافه)

مِن

 

دفترچه / کتابچه

كُرّاسة ج ~ات، كرارِيسُ

بلی

نعم

 

صندلی / چوکی

كُرْسِي ج كراسِيّ

اینجا

هُنا

 

خیر؛ نه

لا

آنجا

هُناكَ

 

الله، خداوند

الله

او (م.)

هُوَ

 

تخته

لوْح ج ألْواح

او (ز.)

هِيَ

 

چه ، چه چیزی (ضمیر پرسشی در جملات اسمیه)

ما

و

وَ

 

مسلمان (م.)

مُسْلِم ج ~ونَ

کاغذ ، اسناد

ورق ج أوْراق

 

مسلمان (ز.)

مُسْلِمة ج ~ات

حرف ندا

يا

 

چراغ

مِصْباح ج مصابِيحُ

 

مصر

مِصْرُ

17

1

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ﴿

١

إختبار

١  إرقنوا المفردات العربية الواردة في الدرس الأوّل (على الكمبيوتر)ثمّ أرسلوها عبر الإيميل إلى المعلّم.

٢   (١٢×٢=٢٤ نقطة)

م+ص+ب+ا+ح

مصباح

أ+م+ه+ا+ت

أمهات

م+د+ي+ن+ة

مدينة

ا+س+م

اسم

ه+ا+ت

هات

ش+ن+ط+ة

شنطة

ص+غ+ي+ر

صغير

ن+ظ+ي+ف

نظيف

ط+و+ا+ل

طوال

أ+ع+ط+ي

أعطي

ا+ل+س+ل+ا+م

السلام

ع+ل+ي+ك+م

عليكم

ك+ت+ا+ب

كتاب

   

٣   (٤×٧=٢٨ نقطة)

أَنَا هُنَا وأَنْتَ هُنَاكَ.

من اینجا هستم وتوآنجا هستی.

هُنَا وَرَق.

اینجا کاغذ است.

أَنَا هُنَا وأَنْتِ هُنَاكَ.

من اینجا هستم و تو آنجا هستی.

هُنَاكَ قَلَم.

آنجا یک قلم است.

هُوَ هُنَا وهِيَ هُنَاكَ.

او(م.) اینجا ست و او (ز.) آنجاست.

أَنَا الْآنَ هُنَا.

من حالا اینجا هستم.

أَنْتَ هُنَا وهُوَ هُنَاكَ.

تو اینجا هستی و او (م.) آنجاست.

هُنَاكَ شُبَّاك وَكُرْسِي.

آنجا یک پنجره  و یک صندلی است.

٤   (٥×٤=٢٠ نقطة)

أَنَا طَالِب.

 

anā ṭālib.

أَنْتِ مُعَلِّمَة.

anti mu‛allima.

أَنَا طَالِبَة.

anā ṭāliba.

هِيَ مُسْلِمَة.

hiya muslima.

أَنْتَ مُعَلِّم.

anta muallim.

هُوَ مُسْلِم.

huwa muslim.

٥   (٧×٤=٢٨ نقطة)

هُنَا لَوْح.

hunā lauḥ.

هُنَا طَاوِلَة.

hunā ṭāwila.

هُنَاكَ شَنْطَة.

hunāka šanṭa.

هُنَاكَ كُرْسِي.

hunāka kursī.

هُوَ كَبِير.

huwa kabīr.

هُنَا خِزَانَة.

hunā ḫizāna.

هِيَ كَبِيرَة.

hiya kabīra.

هُنَاكَ مِصْبَاح.

hunāka miṣbāḥ.

عدد النقاط والتقييم

100-96

95-92

91-88

87-85

84-81

80-77

76-73

72-69

68-65

64-61

≦ 60

1.0

1.3

1.7

2.0

2.3

2.7

3.0

3.3

3.7

4.0

5.0

18