1

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ﴿

١

3. Huruf Abjad ٣) الحُرُوفُ الْأَبْجَدِيَّةُ

Posisi awal

Posisi tengah

Posisi akhir

Posisi Bebas

Transliterasi

Nama huruf

ا

ـا

ـا

ا

ā

Alif

بـ

ـبـ

ـب

ب

b

Bā’

تـ

ـتـ

ـت

ت

t

Tā’

ثـ

ـثـ

ـث

ث

Ṡā’

جـ

ـجـ

ـج

ج

j

m

حـ

ـحـ

ـح

ح

ā

خـ

ـخـ

ـخ

خ

kh

Khā’

د

ـد

ـد

د

d

Dāl

ذ

ـذ

ـذ

ذ

ż

Żāl

ر

ـر

ـر

ر

r

Rā’

ز

ـز

ـز

ز

z

Zāy

سـ

ـسـ

ـس

س

s

Sīn

شـ

ـشـ

ـش

ش

sy

Syīn

صـ

ـصـ

ـص

ص

ād

ضـ

ـضـ

ـض

ض

ād

طـ

ـطـ

ـط

ط

ā

ظـ

ـظـ

ـظ

ظ

Ẓā

عـ

ـعـ

ـع

ع

ʻ

ʻAin

غـ

ـغـ

ـغ

غ

g

Ghain

فـ

ـفـ

ـف

ف

f

قـ

ـقـ

ـق

ق

q

Qāf

كـ

ـكـ

ـك

ك

k

Kāf

لـ

ـلـ

ـل

ل

l

Lām

مـ

ـمـ

ـم

م

m

Mīm

نـ

ـنـ

ـن

ن

n

Nūn

هـ

ـهـ

ـه

ە

h

و

ـو

ـو

و

w, ū

Wāw

يـ

ـيـ

ـي / ـى

ي / ى

y, ī

6

1

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ﴿

١

  • Huruf pertama dalam abjad Arab adalah Hamzah. Namun, oleh kerana Alif biasanya menjadi rumah Hamzah, ia menjadi huruf pertama dalam abjad Arab. Rumah Hamzah juga terdapat pada ؤ (Wāw) atau ئـ/ ـئـ /ئ (Yā’), dan juga dapat berdiri sendiri (bebas) ء.
  • Kerana Hamzah adalah konsonan, maka ia boleh diikuti oleh pelbagai vokal: أَنْتَ ‘anta (awak), أُمّ ‘umm (ibu), إِنْ ‘in (jika).

  • Atas sebab-sebab kaedah, dalam buku ini Hamzah bervokal fatḥa dan berada di atas Alif selalu ditulis dalam bentuk أَ, kecuali Hamzah waṣl yang berada ditengah kata (↑P2).

  • Alif pada akhir perkataan juga mungkin menunjukkan naṣb dan dan dibaca „– an“: syukran شُكْرًا (terimakasih).
  • Buku ini tidak menggunakan Hamzahpadaposisi awal dalam transliterasi Arab. Oleh karena itu, maka huruf أَنْتَ، أُمّ، إِنْ ditulis sebagaimana berikut anta, umm, in bukan ‘anta, ‘umm, ‘in.

  • Pada akhir perkataan, Yā’ (ى) tanpa titik di bawahnya mungkin menandakan vokal panjang ā. Huruf Yā’, yang dibaca ī, biasanya ditulis dengan 2 titik di bawahnya pada akhir perkataan: ي
  • Allāh (Tuhan) ditulis dalam bentuk الله. Syaddah di atas Lām menunjukkan huruf berangkap (berganda) Lām; bentuk Alif kecil di atas Syaddah (Aliftegak) dibaca panjang ā. Membaca kaligrafi Arab memang memerlukan pengalaman. Imej kaligrafi berikut ini menggambarkan tulisan Bismillāhirrahmānirrahīm,(Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang):

7