4 ﴾إِنَّ التَّوْفِيقَ مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى﴿

٤

 

 

 

 

الدرس الرابع

٤

 

 

 

 

 

 

4

إِنَّ التَّوْفِيقَ مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ َتَعَالَى﴿

٤

 

 

 

تسلسل الحصص (مقترح)

الدرس    الرابع   (٤)

الواجبات المنزلية

التمارين في الصفّ

الحصّة

 

 

شرح القواعد الجديدة للدرس الرابع (٤)

الحصّة ١

(يوم الخميس)

٢، ٣٣، ٤٠

١، ٣٢

الحصّة ٢

مواصلة التدريس بعد يومين أو ثلاثة لتمكين الطلبة من حفظ القواعد والمفردات الجديدة وإنجاز الواجبات المنزلية

٦، ٧

٣، ٤، ٥، ٨، ٩، ١٠، ١١

الحصّة ٣

(يوم الاثنين)

١٨، ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٥، ٢٦

١٢، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦، ١٧

الحصّة ٤

٤١

مراجعة الواجب ٤٠

الحصّة ٥

مواصلة التدريس بعد يومين أو ثلاثة لتمكين الطلبة من حفظ القواعد والمفردات الجديدة وإنجاز الواجبات المنزلية

 

مراجعة الواجبين ٦، ٧

الحصّة ٦

(يوم الخميس)

٣١

٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣٠ /

مراجعة الواجبات ١٨، ١٩، ٢٠، ٢٦

الحصّة ٧

٣٧، ٣٨، ٣٩، ٤٢، ٤٣، ٤٥، ٤٦

٢٤، ٣٤، ٣٥، ٣٦ /

مراجعة الواجبات ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٥

الحصّة ٨

مواصلة التدريس بعد يومين أو ثلاثة لتمكين الطلبة من حفظ القواعد والمفردات الجديدة وإنجاز الواجبات المنزلية

 

٤٧ /

مراجعة الواجبات ٣١، ٣٩، ٤٢

الحصّة ٩

(يوم الاثنين)

 

٤٤ / مراجعة الواجبات ٤٣، ٤٥، ٤٦

الحصّة ١٠

 

مراجعة الواجبين ٤١، ٣٨

الحصّة ١١

مواصلة التدريس بعد يومين أو ثلاثة لتمكين الطلبة من حفظ القواعد والمفردات الجديدة وإنجاز الواجبات المنزلية

 

الاختبار التحريري للدرس الرابع (٤)

الحصّة ١٢

(يوم الخميس)

 

64

 

4

إِنَّ التَّوْفِيقَ مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ َتَعَالَى﴿

٤

 


١) تصریف و تنوین (إِعْرَابُ الْأَسْمَاءِ وَتَنْوِينُهَا)

 
تصریف اسامی معرفه و نکره شامل شمار، جنس، و حالت اعرابی می‌شود. اسامی معرفه دارای حالت‌های اعرابی زیر هستند: أَلرَّفْعُ (فاعلی) با ضمه، أَلْجَرُّ (اضافی) با کسره و أَلنَّصْبُ (مفعول بی‌واسطه) با فتحه.

حالت نحوی

استعمال

پایانه، پسایند  

 

فاعلی

فاعل؛ مسند (در جمله اسمیه)

ضمه

أَلْمُعَلِّمَةُ

أَلْمُعَلِّمُ

أَلرَّفْعُ

اضافی

بعد از تمام حروف اضافه

کسره

مَعَ الْمُعَلِّمَةِ

مَعَ الْمُعَلِّمِ

أَلْجَرُّ

مفعول بیواسطه

مفعول/ تعیین قیدی

فتحه

رَأَيْتُ الْمُعَلِّمَةَ.

رَأَيْتُ الْمُعَلِّمَ.

أَلنَّصْبُ

بعضی از اسامی فقط دارای دو حالت اعرابی (↑٢ غیرمنصرف) هستند و بعضی همیشه دارای یک پایانه: به طور مثال مَقْهًى / أَلْمَقْهَى قهوه‌خانه.
اگراسم نکره باشد، بعد از اعراب پایانی کلمه، ضمه، کسره، و فتحه یک ن (نون) هم در تلفظ اضافه می-شود که به آن تنوین می‌گویند. در متون اِعراب‌گذاری شده، تنوین با دوبار نوشتن اعراب مربوطه مشخص می‌شود. به انتهای اسامی نکره در حالت نصبی یک الف اضافه می‌شود به شرطی که غیرمنصرف نباشند (↑٢ غیرمنصرف) یا به ة ختم نشوند

اسامی (مفرد و جمع مکسر) دارای حالت‌های اعرابی زیر هستند:
مفرد، معرفه

مذکر

مرفوع

(آن) معلم جدید

al-mu‛allimu l-ǧadīdu

أَلْمُعَلِّمُ الْجَدِيدُ

أَلرَّفْعُ

مجرور

با (آن) معلم جدید

maʽa l-mu‛allimi l-ǧadīdi

مَعَ الْمُعَلِّمِ الْجَدِيدِ

أَلْجَرُّ

منصوب

من (آن) معلم جدید را دیدم.

raʼaitu l-mu‛allima l-ǧadīda

رَأَيْتُ الْمُعَلِّمَ الْجَدِيدَ.

أَلنَّصْبُ

مؤنث

مرفوع

(آن) معلم جدید

al-mu‛allimatu l-ǧadīdatu

أَلْمُعَلِّمَةُ الْجَدِيدَةُ

أَلرَّفْعُ

مجرور

با (آن) معلم جدید

maʽa l-mu‛allimati l-ǧadīdati

مَعَ الْمُعَلِّمَةِ الْجَدِيدَةِ

أَلْجَرُّ

منصوب

من (آن) معلم جدید را دیدم.

raʼaitu l-mu‛allimata l-ǧadīdata

رَأَيْتُ الْمُعَلِّمَةَ الْجَدِيدَةَ.

أَلنَّصْبُ

 

65

 

4

إِنَّ التَّوْفِيقَ مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ َتَعَالَى﴿

٤

 

مفرد نکره با تنوین

مذکر

أَلرَّفْعُ

مُعَلِّمٌ جَدِيدٌ

mu‛allimun ǧadīdun

یک معلم جدید

مرفوع

أَلْجَرُّ

مَعَ مُعَلِّمٍ جَدِيدٍ

maʽa mu‛allimin ǧadīdin

با یک معلم جدید  

مجرور

أَلنَّصْبُ

رَأَيْتُ مُعَلِّمًا جَدِيدًا.

raʼaitu mu‛alliman ǧadīdan

من یک معلم جدید را دیدم.

منصوب

مؤنث

أَلرَّفْعُ

مُعَلِّمَةٌ جَدِيدَةٌ

mu‛allimatun ǧadīdatun

یک معلم جدید

مرفوع

أَلْجَرُّ

مَعَ مُعَلِّمَةٍ جَدِيدَةٍ

maʽa mu‛allimatin ǧadīdatin

با یک معلم جدید

مجرور

النَّصْبُ

رَأَيْتُ مُعَلِّمَةً جَدِيدَةً.

raʼaitu mu‛allimatan ǧadīdatan

من یک معلم جدید را دیدم.

منصوب

جمع مکسر، معرفه

أَلرَّفْعُ

أَلْأَقْلَامُ الْجَدِيدَةُ

al-aqlāmu l-ǧadīdatu

(آن) قلم‌های جدید

مرفوع

أَلْجَرُّ

مَعَ الْأَقْلَامِ الْجَدِيدَةِ

maʽa l-aqlāmi l-ǧadīdati

با (آن) قلم‌های جدید

مجرور

أَلنَّصْبُ

رَأَيْتُ الْأَقْلَامَ الْجَدِيدَةَ.

raʼaitu l-aqlāma l-ǧadīdata

من (آن) قلم‌های جدید را دیدم.

منصوب

جمع مکسر، نکره 

أَلرَّفْعُ

أَقْلَامٌ جَدِيدَةٌ

aqlāmun ǧadīdatun

قلم‌های جدید

فاعلی

أَلْجَرُّ

مَعَ أَقْلَامٍ جَدِيدَةٍ

maʽa aqlāmin ǧadīdatin

با قلم‌های جدید

اضافی

أَلنَّصْبُ

رَأَيْتُ أَقْلَامًا جَدِيدَةً.

raʼaitu aqlāman ǧadīdatan

من قلم‌های جدید را دیدم.

منصوب

جمع سالم مؤنث، معرفه

مرفوع

(آن) معلمان جدید

al-mu‛allimātu l-ǧadīdātu

أَلْمُعَلِّمَاتُ الْجَدِيدَاتُ

أَلرَّفْعُ

مجرور

با (آن) معلمان جدید

maʽa l-mu‛allimāti l-ǧadīdāti

مَعَ الْمُعَلِّمَاتِ الْجَدِيدَاتِ

أَلْجَرُّ

منصوب

من (آن) معلمان جدید را دیدم.

raʼaitu l-mu‛allimāti l-ǧadīdāti

رَأَيْتُ الْمُعَلِّمَاتِ الْجَدِيدَاتِ.

أَلنَّصْبُ

جمع سالم مؤنث، نکره

مرفوع

معلمان جدید

mu‛allimātun ǧadīdātun

مُعَلِّمَاتٌ جَدِيدَاتٌ

أَلرَّفْعُ

مجرور

با معلمان جدید

maʽa mu‛allimātin ǧadīdātin

مَعَ مُعَلِّمَاتٍ جَدِيدَاتٍ

أَلْجَرُّ

منصوب

من معلمان جدید را دیدم.

raʼaitu mu‛allimātin ǧadīdātin

رَأَيْتُ مُعَلِّمَاتٍ جَدِيدَاتٍ.

أَلنَّصْبُ

توجه: جمع‌های مؤنث سالم در حالت جری و نصبی دارای پایانه‌هایی مشابه هستند.
تثنیه و جمع سالم مذکر از قواعد متفاوتی تبعیت می‌کنند. حالت جری و نصبی مشابه دارند و هیچ تنوینی وجود ندارد

 

66

 

4

إِنَّ التَّوْفِيقَ مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ َتَعَالَى﴿

٤

 

جمع سالم مذکر، معرفه

مرفوع

(آن) معلمان زیاد

al-mu‛allimūna l-kaṯīrūna

أَلْمُعَلِّمُونَ الْكَثِيرُونَ

أَلرَّفْعُ

مجرور

با (آن) معلمان زیاد

maʽa l-mu‛allimīna l-kaṯīrīna

مَعَ الْمُعَلِّمِينَ الْكَثِيرِينَ

أَلْجَرُّ

منصوب

من (آن) معلمان زیاد را دیدم.

raʼaitu l-mu‛allimīna l- kaṯīrīna

رَأَيْتُ الْمُعَلِّمِينَ الْكَثِيرِينَ.

أَلنَّصْبُ

جمع سالم مذکر، نکره

مرفوع

معلمان زیاد

mu‛allimūna kaṯīrūna

مُعَلِّمُونَ كَثِيرُونَ

أَلرَّفْعُ

مجرور

با معلمان زیاد

maʽa mu‛allimīna kaṯīrīna

مَعَ مُعَلِّمِينَ كَثِيرِينَ

أَلْجَرُّ

منصوب

من معلمان زیاد را دیدم.

raʼaitu mu‛allimīna kaṯīrīna

رَأَيْتُ مُعَلِّمِينَ كَثِيرِينَ.

أَلنَّصْبُ

تثنیه، معرفه

مذکر

مرفوع

(آن) دو معلم جدید

al-mu‛allimāni l-ǧadīdāni

أَلْمُعَلِّمَانِ الْجَدِيدَانِ

أَلرَّفْعُ

مجرور

با (آن) دو معلم جدید

maʽa l-mu‛allimaini l-ǧadīdaini

مَعَ الْمُعَلِّمَيْنِ الْجَدِيدَيْنِ

أَلْجَرُّ

منصوب

من (آن) دو معلم جدید را دیدم.

raʼaitu l-mu‛allimaini l-ǧadīdaini

رَأَيْتُ الْمُعَلِّمَيْنِ الْجَدِيدَيْنِ.

النَّصْبُ

مؤنث

 

مرفوع

(آن) دو معلم جدید  

al-mu‛allimatāni l-ǧadīdatāni

أَلْمُعَلِّمَتَانِ الْجَدِيدَتَانِ

أَلرَّفْعُ

مجرور

با (آن) دو معلم جدید

maʽa l-mu‛allimataini l-ǧadīdataini

مَعَ الْمُعَلِّمَتَيْنِ الْجَدِيدَتَيْنِ

أَلْجَرُّ

منصوب

من (آن) دو معلم جدید را دیدم

raʼaitu l-mu‛allimataini l-ǧadīdataini

رَأَيْتُ الْمُعَلِّمَتَيْنِ الْجَدِيدَتَيْنِ.

النَّصْبُ

تثنیه ، نکره

مذکر

مرفوع

دو معلم جدید

mu‛allimāni ǧadīdāni

مُعَلِّمَانِ جَدِيدَانِ

أَلرَّفْعُ

مجرور

با دو معلم جدید

maʽa mu‛allimaini ǧadīdaini

مَعَ مُعَلِّمَيْنِ جَدِيدَيْنِ

أَلجرُّ

منصوب

من دو معلم جدید را دیدم.

raʼaitu mu‛allimaini ǧadīdaini

رَأَيْتُ مُعَلِّمَيْنِ جَدِيدَيْنِ.

أَلنَّصْبُ

مؤنث

مرفوع

دو معلم جدید

mu‛allimatāni ǧadīdatāni

مُعَلِّمَتَانِ جَدِيدَتَانِ

أَلرَّفْعُ

مجرور

با دو معلم جدید

maʽa mu‛allimataini ǧadīdataini

مَعَ مُعَلِّمَتَيْنِ جَدِيدَتَيْنِ

أَلجرُّ

منصوب

من دو معلم جدید را دیدم.

raʼaitu mu‛allimataini ǧadīdataini

رَأَيْتُ مُعَلِّمَتَيْنِ جَدِيدَتَيْنِ.

أَلنَّصْبُ

 

67

 

4

إِنَّ التَّوْفِيقَ مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ َتَعَالَى﴿

٤

 

متون عربی اکثراً بدون اِعراب هستند؛ در نتیجه، مصوت‌هایی که حالتهای اعرابی را نشان می‌دهند حذف می‌شوند. در عربی عامیانه نیز این پایانه‌ها تا حد زیادی حذف می‌شوند؛ ولی هنگام خواندن قرآن، حدیث، اشعار کهن، نماز جمعه، اخبار، و مراسم رسمی این پایانه‌ها خوانده می‌شوند؛ به جز در آخرین کلمه‌ی قبل از سکوت، یا در پایان جمله.

هٰذَا بَيْتْ. هٰذِهِ غُرْفَة. هٰذَا بَيْتٌ كَبِيرْ. هٰذِهِ غُرْفَةٌ جَمِيلَة. هُنَاكَ مُعَلِّمُونْ. هُنَاكَ الْمُعَلِّمُونَ الْجُدُدْ.

١٢، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦، ١۷، ١۸، ٢١، ۲٥

 

٢) غیرمنصرف (أَلْمَمْنُوعُ مِنَ الصَّرْفِ)

اکثر اسم‌های نکره هر سه حالت اعرابی را دارند (اسم‌های منصرف)؛ اما بعضی از آنها تنوین ندارند و وقتی نکره هستند فقط دو حالت اعرابی دارند؛ اگر معرفه باشند منصرف می‌شوند:

در فهرست‌های لغات، اسم‌های غیرمنصرف با ضمه در انتهای کلمه مشخص شده‌اند: خَزَائِنُ. بنابراین اسم-های غیرمنصرف نکره بدون تنوین بوده، در حالت مجرور و منصوب دارای اعراب یکسان هستند. و مهمتر از همه، این اسم‌ها دارای شکل جمع مکسر بوده، صفت‌هایشان از صیغه‌ی أَفْعَلُ / فَعْلَاءُ تشکیل می‌شود و به رنگ‌ها یا نقص جسمی اشاره دارند. 

جاده، سرک

fawā‛ilu

فَوَاعِلُ

شَوَارِعُ

شَارِعٌ

موقعیت، دیدگاه

mafā‛ilu

مَفَاعِلُ

مَوَاقِفُ

مَوْقِفٌ

چراغ

mafā‛īlu

مَفَاعِيلُ

مَصَابِيحُ

مِصْبَاحٌ

گنجه/ الماری

fa‛āilu

فَعَائِلُ

خَزَائِنُ

خِزَانَةٌ

پنجره/ کلکین

fa‛ā īlu

فَعَاعِيلُ

شَبَابِيكُ

شُبَّاكٌ

عالم، دانشمند

fu‛alā’u

فُعَلَاءُ

عُلَمَاءُ

عَالِمٌ

سیاه (م./ ز.)

af‛alu / fa‛lā’u

أَفْعَلُ / فَعْلَاءُ

سَوْدَاءُ

أَسْوَدُ

احمق (م./ ز.)

af‛alu / fa‛lā’u

أَفْعَلُ / فَعْلَاءُ

حَمْقَاءُ

أَحْمَقُ

١٢، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦، ١۷، ١۸، ٢٠، ۲١

 

68

 

4

إِنَّ التَّوْفِيقَ مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ َتَعَالَى﴿

٤

 

 

٣) ضمیر موصولی (أَلْأَسْمَاءُ الْمَوْصُولَةُ)

ضمایر موصولی عبارتند از:

او دانشجویی است که در دانشگاه/ پوهنتون بود.

هُوَ الطَّالِبُ الَّذِي كَانَ فِي الْجَامِعَةِ.

بعد از اسم مذکر مفرد

أَلَّذِي

من در خانه‌ای بودم که در شهر است.

كُنْتُ فِي الْبَيْتِ الَّذِي هُوَ دَاخِلَ الْمَدِينَةِ.

من دانشجویی را دیدم که اهل کویت بود.

رَأَيْتُ الطَّالِبَةَ الَّتِي كَانَتْ مِنَ الْكُوَيْتِ.

بعد از اسم مؤنث در حالت مفرد و در حالت جمع‌های غیراشخاص

أَلَّتِي

او در دانشگاهی/ پوهنتونی است که خارج از شهر قرار دارد.

هِيَ فِي الْجَامِعَةِ الَّتِي هِيَ خَارِجَ الْمَدِينَةِ.

ما با اتومبیل‌هايی/ موترهايی رفتیم که ساخت آلمان بودند.

مَشَيْنَا بِالسَّيَّارَاتِ الَّتِي كَانَتْ مِن أَلْمَانِيَا.

آنجا دانشجویانی/ محصلانی‌اند که از مصر هستند.

هُنَاكَ الطُّلَّابُ الَّذِينَ هُمْ مِنْ مِصْرَ.

بعد از اشخاص مذکر در حالت جمع

أَلَّذِينَ

او نزد دانشجویانی است که از سوریه هستند.

هِيَ عِنْدَ الطَّالِبَاتِ اللَّاتِي/ اللَّوَاتِي هُنَّ مِنْ سُورِيَا.

بعد از اشخاص مؤنث در حالت جمع

أَللَّاتِي/ أَللَّوَاتِي

او نزد آن دو دانشجویی/ محصلی است که در آن دو شرکت هستند.

هُوَ عِنْدَ الطَّالِبَيْنِ اللَّذَيْنِ هُمَا فِي شَرِكَتَيْنِ.

بعد از اسم مذکر در حالت تثنیه

أَللَّذَانِ

آنان درآن دو اتومبیلی/ موتری‌اند که مال آن دو شرکت هستند.

هُمَا فِي السَّيَّارَتَيْنِ اللَّتَيْنِ هُمَا مِنْ شَرِكَتَيْنِ.

بعد از اسم مؤنث در حالت تثنیه

أَللَّتَانِ

جملات اسمیه بعد از ضمیر موصولی عمدتاً شکل اصلی خود را حفظ می‌کنند:

آنجا دانشجویانی/ محصلانی‌اند که از مصر هستند.

هُنَاكَ الطُّلَّابُ الَّذِينَ هُمْ مِنْ مِصْرَ.

قسمت اول ضمیر موصولی حرف تعریف الْـ است؛ در نتیجه، همزه‌ی أَلَّتِي، أَلَّذِي و امثال آن همزه‌ی وصل هستند: ﭐلَّتِي، ﭐلَّذِي و غیره. در زبان عامیانه ضمیر موصولی با اسم‌های نکره هم به کار می‌رود و همیشه عبارت از اِللي است و ارتباطی با جنس و شمار اسم ندارد.
اشکال تثنیه ضمیر موصولی با اسم در حالت‌های اعرابی مطابقه دارند: حالت رفعی أَللَّذَانِ / أَللَّتَانِ؛ حالت جری و نصبی: أَللَّذَيْن / أَللَّتَيْنِ. 

او نزد آن دو دانشجویی است که در آن دو شرکت هستند.

هُوَ عِنْدَ الطَّالِبَيْنِ اللَّذَيْنِ هُمَا فِي شَرِكَتَيْنِ.

 به املاهای مختلف توجه کنید: یک ل: أَلَّذِينَ / أَلَّتِي / أَلَّذِي؛ دو ل: أَللَّتَانِ / أَللَّذَانِ / أَللَّوَاتِي/ أَللَّاتِي.

هرگاه بند موصولی بعد از یک اسم نکره قرار گیرد، ضمیر موصولی نمی‌آید:

وَصَلَ وَزِيرٌ كَانَ مِنْ مِصْرَ.

وزیری وارد شد که از مصر بود.

توجه: هرگاه فاعل بند موصولی و اسمی که توصیف شده است یکسان نباشند، باید ضمیر متصلی (↑ درس ٦) اضافه شود که با اسم مرتبط باشد:

٢٦، ٢۷، ٢۸

 

69

 

4

إِنَّ التَّوْفِيقَ مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ َتَعَالَى﴿

٤

 

 

٤) حروف اضافه (حُرُوفُ الْجَرِّ)

بعد از تمام حروف اضافه، حالت اعرابی جری می‌آید.

(يُوجَدُ) عَلَى الطَّاوِلَةِ كِتَابٌ.

بالای (آن) میز یک کتاب است.

(تُوجَدُ) فِي الْبَيْتِ غُرَفٌ كَثِيرَةٌ.

در (آن) خانه اتاق‌های زیادی وجود.

ذَهَبَ الطَّالِبُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَى الْمَحَطَّةِ.

(آن) دانشجو/ محصل از خانه به طرف ایستگاه رفت.

حروف اضافه‌ی بِ «با» و لِ «برای» به کلمه‌ی بعد از خود وصل می‌شوند: بِالْقَلَمِ «با قلم». همچنین، بعد از لِ الف حرف تعریف حذف می‌شود: لِلرَّجُلِ «برای مرد».
حرف اضافه‌ای که بعد از فعل می‌آید اغلب به لحاظ معنایی ارتباط نزدیکی با فعل دارد:

دانشجو/ محصل برخاست.

قَامَ الطَّالِبُ.

برخاستن، قیام کردن

قَامَ

رئیس از دانشگاه/ پوهنتون دیدار کرد.

قَامَ الرَّئِيسُ بِزِيَارَةٍ فِي الْجَامِعَةِ.

چیزی را اجرا کردن

قَامَ بِـ

دانشجویان/ محصلان برضد رئیس قیام کردند.

قَامَ الطُّلَّابُ عَلَى الرَّئِيسِ.

برضد کسی یا چیزی قیام کردن

قَامَ عَلَى

دانشجویان/ محصلان به احترام رئیس برخاستند.

قَامَ الطُّلَّابُ لِلرَّئِيسِ.

به احترام کسی ازجا بلند شدن

قَامَ لِـ

حروف اضافه‌ی عِنْدَ / مَعَ / لِ همچنین معنای «چیزی داشتن، مالک بودن» را بیان می‌کنند:

(آن) دانشجو/ محصل دفترچه‌های زیادی دارد.

عِنْدَ الطَّالِبِ كَرَارِيسُ كَثِيرَةٌ.

(آن) پروفسور (ز.) کتاب‌های زیادی دارد.

عِنْدَ الْأُسْتَاذَةِ كُتُبٌ كَثِيرَةٌ.

این حروف اضافه اغلب همراه یک ضمیر متصل (↑درس٦) به کار می‌روند:

آیا تو (م./ ز. ) کتاب‌های زیاد داری؟

هَلْ عِنْدَكَ / عِنْدَكِ (مَعَكَ / مَعَكِ، لَكَ / لَكِ)كُتُبٌ كَثِيرَةٌ؟

بلی، من کتاب‌های زیادی دارم.

نَعَمْ، عِنْدِي (مَعِي، لِي)كُتُبٌ كَثِيرَةٌ.

آیا ما، شما، آنان مشکلات زیادی داریم؟ / دارید؟/ دارند؟

هَلْ عِنْدَنَا / عِنْدَكُمْ / عِنْدَهُمْ مَشَاكِلُ كَثِيرَةٌ؟

بلی، ما، شما، آنان مشکلات زیادی داریم/ دارید/ دارند.

نَعَمْ، عِنْدَنَا / عِنْدَكُمْ / عِنْدَهُمْ مَشَاكِلُ كَثِيرَةٌ.

او(م. / ز.) دفترچه‌ها/ کتابچه‌های جدیدی دارد.

عِنْدَهُ / عِنْدَهَا كَرَارِيسُ جَدِيدَةٌ.

  ١۸، ١۹، ٢۹، ٣۰،  ٣١

 

70

 

4

إِنَّ التَّوْفِيقَ مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ َتَعَالَى﴿

٤

 


٥) قیدها (أَلظَّرْفُ)

 قیدها (↑ترکیبات قیدی) و به ویژه قیدهای زمان منصوب هستند. اغلب عبارت‌های حروف اضافه‌ای با فِي را می‌توان جایگزین آنها کرد.

در هنگام صبح

فِي الصَّبَاحِ

هنگام صبح

صَبَاحًا

صبح ←

صَبَاحٌ

در هنگام ظهر /  در چاشت

فِي الظُّهْرِ

هنگام ظهر/ چاشتانه

ظُهْرًا

ظهر/ چاشت ←

ظُهْرٌ

در هنگام عصر/ در شام

فِي الْمَسَاءِ

هنگام عصر / شامانه

مَسَاءً

عصر/ شام ←

مَسَاءٌ

امروز صبح = صبح امروز

صَبَاحَ الْيَوْمِ

امروز ظهر = ظهر امروز

ظُهْرَ الْيَوْمِ

امروز عصر = عصر امروز

مَسَاءَ الْيَوْمِ

 


٦) تکیه (أَلنَّبْرَةُ)

خواندن و گوش کردن مداوم به متون و تمرینات باعث آشنایی زبان آموزان با تکیه به صورت خودکار می‌شود. بنا بر این، هیچ تمرین یا علامت خاصی برای تکیه در اینجا گنجانده نشده است.
الف)  تنها سه هجای آخر یک کلمه _ که در اینجا قرمز شده‌اند _ محل احتمالی تکیه هستند و باید مد نظر قرار گیرند. توجه داشته باشید که تنوین هم در صورت تلفظ شدن به عنوان یک هجا به حساب می-آید.
ب) آخرین هجای دارای با مصوت کشیده تکیه می‌گیرد: اما مصوت کشیده در انتهای کلمه هرگز تکیه نمی‌گیرد.

  kitāb  kibun, ǧadīd  ǧadun, maḫāzin  maḫāzi–nu

اما مصوت کشیده در انتهای کلمه هرگز تکیه نمی‌گیرد

  hukur (aber: kuryun)

ج) اگر سه هجای آخر دارای مصوت کشیده نباشد، تکیه بر روی هجای ماقبل آخر قرار می‌گیرد اگر آن هجا، یک هجای بسته به شکل صامت– مصوت کوتاه-صامت باشد:

  mu‛allim, mutarǧim

 یا وقتی که کلمه تنها دوهجایی باشد:

  anta, raǧul

  در غیر این صورت، بطورکلی تکیه بر روی هجای سوم از آخر صرف نظر از ساختار کلمه قرار می‌گیرد:

  mu‛allima, muǧtahi–dun

د) در عربی معاصر، تکیه‌ی نباید از هجای سوم از آخر جلوتر آورده شود. از این رو، اگر تعداد هجاها با افزودن تنوین یا پسوند دیگر تغییر کند تکیه جابجا می‌شود:

  ṭāli–baṭāliba–tun

  mu‛alli–ma,  mu–‛allima–tun

  kutu–bunkutubu–nā

  mu‛alli–mun,mu–‛allimu–nā

  ṭāli–baṭāliba–tun, ṭā–libatu–nā

  mu‛alli–ma,  mu–‛allima–tun, mu–‛al–li–matu–nā

 

71

 

4

إِنَّ التَّوْفِيقَ مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ َتَعَالَى﴿

٤

 

مصطلحات نحوية

قید

ظرْف ج ظُرُوف

 

ضمایر موصولی (ج)

أسْماء موْصُولة (ج)

در حالت اضافی

مجْرُور

 

غیرمنصرف

ألْممْنُوع مِن الصّرْفِ

در حالت فاعلی

مرْفُوع

 

تنوین

تنْوِين

در حالت مفعول بیواسطه

منْصُوب

 

حالت اضافی

جرّ

تکیه

نبْرة

 

حرف اضافه

حرْف الْجرِّ

حالت مفعول بیواسطه

نصْب

 

حالت فاعلی

رفْع

 

 

 

قید زمان

ظرْف الزّمانِ

 

التمارين

 ١ يقرأ المعلّم المفردات الجديدة منفصلة وأيضا مترابطة مع مفردات أخرى ويشرح معانيها.

مفردات النصّ

تشریک مساعی، همکاری

تعاوُن

 

سفید

أبْيضُ م بيْضاءُ ج بِيض

حکومت  

حُكُومة ج ~ات

 

اجتماعی  

اِجْتِماعِيّ

خاص؛ خصوصی، اختصاصی

خاصّ

 

خارجی  

أجْنبِيّ ج أجانِبُ

مربوط ، راجع به، درباره‌ی

خاصّ بِـ

 

استاد / پروفسور

أُسْتاذ ج أساتِذة

تحصیل؛ تحقیق، بررسی

دِراسة ج ~ات

 

من خریدم / ما خریدیم (در)

اِشْتريْتُ / اِشْتريْنا (مِن)

دکتر، پزشک، طبیب

دُكْتُور ج دكاتِرة

 

اقتصادی  

اِقْتِصادِيّ

ضمیر موصولی (م./ ز.)

الّذِي / الّتِي

 

اولاً  

أوّلًا

ضمیر موصولی جمع (م./ ز.)

الّذِينَ / اللّاتِي، اللّواتِي

 

یعنی  

أيْ

ضمیر موصولی مثنی (م./ ز.)

اللّذانِ / اللّتانِ

 

عالم، دانشمند؛ محقق

باحِث ج ~ونَ

من دیدم/ ما دیدیم

رأيْتُ / رأيْنا

 

تحقیق؛ کار تحقیقی

بحْث ج بُحُوث

با وجود (حرف اضافه)

رغْمَ

 

بانک  

بنْك ج بُنُوك

رمان، قصه

رِواية ج ~ات

 

محیط زیست، محیط اطراف

بِيئة

رئیس  

رئِيس ج رُؤساءُ

 

متعلق به

تابِع لِـ

کشاورزی/ زراعتی

زِراعِيّ

 

خرید (خریداری) (اسم مصدر)

تسوُّق

 

72

 

4

إِنَّ التَّوْفِيقَ مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ َتَعَالَى﴿

٤

 

او (م. / ز.) بود

كانَ / كانت

 

دیدار، بازدید

زِيارة ج ~ات

بسیاری از … + جمع معرفه

الْكثِير مِن

 

سوپرمارکت، فروشگاه بزرگ

سوبرماركت

بسیاری از مردم

الْكثِير مِن النّاسِ

 

قانون، شریعت

شرِيعة

داشتن، مالک بودن + ضمیرمتصل

لِـ

 

هنگام صبح

صباحًا

لپ تاپ

لاب توب (لابتوب)

 

صنعتی

صِناعِيّ

جامعه، اجتماع

مُجْتمع ج ~ات

 

طبیعی  

طبِيعِيّ

جامعه مدنی

مُجْتمع مدنِيّ

 

راه، طریق

طرِيق ج طُرُق (همچنین ز.)

قابل حمل، قابل قبول

محْمُول

 

ظهر/ چاشت

ظُهْر

مرکز

مرْكز ج مراكِزُ

 

هنگام ظهر/ چاشتانه

ظُهْرًا

هنگام عصر / شامانه

مساءً

 

جهان، دنیا

عالم

پروژه، طرح

مشْرُوع ج مشارِيعُ

 

بین المللی؛ جهانی

عالـمِيّ

من (پیاده) رفتم / ما (پیاده) رفتیم

مشيْتُ / مشيْنا

 

بعضی، برخی، تعدادی + جمع معرفه

عدد مِن

داشتن، مالک بودن + ضمیرمتصل

معَ

 

علمی

عِلْمِيّ

انستیتو، مؤسسه

معْهد ج معاهِدُ

 

داشتن؛ مالک بودن + ضمیر متصل

عِنْدَ

قهوه خانه

مقْهًى (الْمقْهَى) ج مقاهٍ (الْمقاهِي)

 

جهانی شدن

عوْلمة

مداد پاک‌کن/ پنسل پاک

مِمْحاة

 

همه جا

فِي كُلِّ مكانٍ

از تمام جهان / عالم

مِن كُلِّ الْعالمِ

 

او برخاست، او از جا (جایش) بلند شد

قامَ

اقلیم

مُناخ

 

او چیزی را انجام داد

قامَ بِـ ه

سازمان

مُنظّمة ج ~ات

 

او برضد کسی قیام کرد

قامَ على ﻩ

سازمان حکومتی

مُنظّمة حُكوُمِيّة

 

او به احترام کسی از جا بلند شد

قامَ لِـ ﻩ

سازمان غیرحکومتی

مُنظّمة غيْر حُكُومِيّةٍ

 

کتاب لغت

قامُوس ج قوامِيسُ

مؤسسه، نهاد

مُؤسّسة ج ~ات

 

قانون

قانُون ج قوانِينُ

موضوع

موْضُوع ج مواضِيعُ

 

حقوق بین الملل

قانُون دُوَلِيّ

 

 

 

بخش؛ حوزه  

قِطاع ج ~ات

↑ همزه در اِشتريت همزه‌ی وصل است و با  اِ نشان داده می‌شود.

٢   إحفظوا المفردات أعلاه.

 

73

 

4

إِنَّ التَّوْفِيقَ مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ َتَعَالَى﴿

٤

 

٣ يقرأ المعلّم النصّ بصوت عالٍ ويشرح الكلمات الصعبة. يكرّر الطلبة جماعة وبصوت عالٍ ما يقرؤه المعلّم.

  من السّوق إلى الجامعة

مشيت للتّسوّق من البيت الّذي هو داخل المدينة بالسّيّارة الجديدة إلى سوق خارج المدينة وكان أحمد معي وفي الطّريق إلى هذا السّوبرماركت الّذي هو من الأسواق الرّخيصة رأينا مؤسّسات صناعيّة وزراعيّة تابعة للحكومة والقطاع الخاصّ. ورغم الكثير من النّاس الّذين هم في كلّ مكان مشينا أوّلًا إلى مكتبة واشترينا من المكتبة كتبا أي قاموسين وروايتين واشترينا للدّراسة في الجامعة ورقا وأقلاما وممحاة وكراريس وشنطة بيضاء للكمبيوتر المحمول أي اللّاب توب. وبعد التّسوّق كنت في مقهى من المقاهي العربيّة وأحمد كان في البنك.

وبعد ذلك مشينا إلى الجامعة الإسلاميّة الحكوميّة وهي جامعة من الجامعات المشهورة في العالم في الشّريعة والقانون الدّوليّ وتوجد هناك أساتذة ودكاترة وباحثون من كلّ العالم ومعاهد للبحث العلميّ في المواضيع الاجتماعيّة والاقتصاديّة ومنظّمات حكوميّة وغير حكوميّة ومشاريع للتّعاون مع المجتمع المدنيّ ومراكز خاصّة بالبيئة والمناخ العالميّ والعولمة.

٤  

Stirnrunzelnd

Lächelnd

 

 

x

الجامعة الإسلاميّة الحكوميّة جامعة مشهورة.

١

x

 

كنت في البنك العربيّ وأحمد كان في المقهى.

٢

x

 

هناك مراكز خاصّة بالبيئة تابعة للجامعة الإسلاميّة الحكوميّة.

٣

x

 

مشينا إلى المكتبة رغم السّيّارات الكثيرة.

٤

x

 

الأساتذة والدّكاترة في الجامعة الإسلاميّة من البلدان العربيّة.

٥

   x

توجد مؤسّسات زراعيّة حكوميّة وغير حكوميّة.

٦
   x

مشيت مع أحمد إلى سوق خارج المدينة.

٧

٥

نعم، توجد مؤسّسات صناعيّة في الطّريق إلى السّوبرماركت.

هل توجد مؤسّسات صناعيّة في الطّريق إلى السّوبرماركت؟

 

هل السّوبرماركت من الأسواق المشهورة؟

١

 

هل الأشياء من المكتبة للدّراسة في المدرسة؟

٢

 

هل الجامعة الإسلاميّة جامعة حكوميّة؟

٣

 

74

 

4

إِنَّ التَّوْفِيقَ مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ َتَعَالَى﴿

٤

 

 

هل الجامعة مشهورة في القانون الأوربّيّ ؟

٤

 

هل يوجد تعاون مع المجتمع المدنيّ؟

٥

٦   إنسخوا النصّ وحضّروه بحيث يمكنكم قراءته خلال الدرس وترجمته.

٧   أشكلوا أواخر كلمات النصّ أعلاه.

٨يقرأ المعلّم الأسماء التالية، يكرّرها الطلبة ويذكرون صيغة الجمع:  يوم، موقف، مطعم، مفتاح، بلد، مخزن، دكّان، سائح، سوق، شارع، شيء، عاصمة، عالِم، علم

٩ أَتمّوا الجملة ((توجد في المدينة …)) بفاعل وصفة بصيغة الجمع. ويكرّر كلّ طالب جملة زميله ويزيد عليها وهكذا إلى آخر طالب في الصفّ.
← توجد في المدينة سيّارات كثيرة.

← توجد في المدينة سيّارات كثيرة وبيوت جميلة.
← توجد في المدينة سيّارات كثيرة وبيوت جميلة وأبراج عالية

١٠ أَتمّوا الجملة ((توجد في الغرفة …)) بفاعل وصفة بصيغة الجمع. ويكرّر كلّ طالب جملة زميله ويزيد عليها وهكذا إلى آخر طالب في الصفّ.
← توجد في الغرفة طاولات طويلة

١١ أَتمّوا الجملة ((توجد في الجامعة …)) بفاعل وصفة بصيغة الجمع. ويكرّر كلّ طالب جملة زميله ويزيد عليها وهكذا إلى آخر طالب في الصفّ.
← توجد في الجامعة طالبات مجتهدات

١٢

 

المطارُ كبيرٌ

المطار كبير

عند السّائح كتب

شفتُ السّياسيّــ

شفتُ الطّالبات

في الشّنطة

هل شفتَ الأصدقاء؟

عندي سؤال

العلماء الكثيرــ

شفتُ رجلـ  طويلـ

شفتُ معلّمات

للمعلّمــ المشاهير

في مطاعم كثيرة

أخوات مجتهدات

هنا جبنة بيضاء

بسيّارة روسيّة

من الشّوارع

أين الخبز العربيّ

١٣ أجيبوا على السؤال ((ماذا رأيت أمام البيت؟)) بـ ((رأيت أمام البيت + مفعول به نكرة في صيغة الجمع)). يمكنكم استعمال الأمثلة التالية: فتاة، معلم، سيّارة، رجل، طالب

١٤ أضيفوا إلى الجمل السابقة (تمرين ١٣)صفات.

 

75

 

4

إِنَّ التَّوْفِيقَ مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ َتَعَالَى﴿

٤

 

١٥   بداية الدراسة قريبة وأنتم بحاجة إلى أشياء كثيرة، أكتبوا قائمة بأسماء تلك الأشياء.

١٦   أكتبوا مثلا: اِشتريتُ أقلامًا و… أو: اِشتريت عددًا من الأقلام و…

١٧  أضيفوا إلى صيغ الجمع وكلمة ((عدد)) في جمل التمرين ١٦ صفة مناسبة. مثلا: اِشتريت من المخزن عددًا كبيرًا من الأقلام الجميلة و...

١٨    

ب، ل، من، إلى، مع، أمام، خلف، خارج، على، عند، في

ذهبت ………. الصّديق ………. هناك.

ذهبت مع الصّديقِ إلى هناك.

رأيت الأساتذة الأجانب ……… / ……… المدخل.

رأيت الأساتذةَ الأجانبَ أمام / عند المدخلِ.

اشتريت الكراريس ……… المخزن ……… المدينة.

اشتريت الكراريسَ من المخزنِ في المدينةِ.

هل اشتريت هذا الجهاز ……… المعهد أم ……… الكلّيّة؟

هل اشتريت هذا الجهازَ للمعهدِ أم للكلّيّةِ؟

هل مشيت ……… الحديقة ……… / ……… البيت؟

هل مشيت إلى الحديقةِ أمام / خلف البيتِ؟

هل مشيت ……… / ……… هناك ……… السيّارة أم ……… الباص؟

هل مشيت إلى / من هناك بالسّيّارةِ أم بالباصِ؟

ماذا يوجد ……… الطّاولة؟

ماذا يوجد على الطّاولةِ؟

ماذا يوجد ……… / ……… الخزانة؟

ماذا يوجد في / بالخزانةِ؟

اشتريت ذلك اللّابتوب ……… الدّراسة.

اشتريت ذلك اللّابتوبَ للدّراسةِ.

١٩   كوّنوا بحروف الجرّ الواردة في التمرين ١٨ جملا.

٢٠     أكتبوا قائمة بالأسماء الممنوعة من الصرف الواردة في الدروس ١ إلى ٣.

٢١    ترجموا إلى العربيّة مع شكل أواخر الكلمات.

(آن) دختر دانشجوست.

الفتاةُ طالبةٌ.

 

(آن) قهوه سیاه است.

القهوةُ سوداءُ.

در (آن) موسسه یک بوفه / قهوه خانه وجود دارد.

في المعهدِ مقهىً.

با (آن) دکترها

مع الدّكاترةِ

در (آن) دو شهر بزرگ

في مدينتَيْنِ كبيرتَيْنِ

من یک رمان خریدم.

اشتريت روايةً.

در این اجتماع

في هذا المجتمعِ

ما یک خانه داریم.

عندنا بيتٌ.

از چوب

من خشبٍ

روی یک میز

على طاولةٍ

دیدار کوتاه است.

الزّيارةُ قصيرةٌ.

(آن) مؤسسه، بین-المللی است.

المؤسّسةُ دوليّةٌ.

من یک پروفسور (ز.) ترک را دیدم.

رأيت أستاذةً تركيّةً.

من شهر بزرگی را دیدم.

رأيت مدينةً كبيرةً.

یک بانک بین المللی

بنكٌ دوليٌّ

 

76

 


4

إِنَّ التَّوْفِيقَ مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ َتَعَالَى﴿

٤

 

رئیس طرحی دارد.

عند الرّئيسِ مشروعٌ.

با اتومبیل/ موتر سیاه

مع سيّارةٍ سوداءَ

با معلمان جدید

مع المعلّمِينَ الجددِ

در مراکز جدید

في مراكزَ جديدةٍ

بخش‌های دولتی

القطاعاتُ الحكوميّةُ

من یک خانه‌ی سفید را دیدم.

رأيت بيتًا أبيضَ.

یک رئیس جدید

رئيسٌ جديدٌ

در بسیاری از موسسات

في معاهدَ كثيرةٍ

من مردان مصری را دیدم:

رأيت رجالًا مصريِّينَ.

آنها (م.) کوشا هستند.

هنّ مجتهداتٌ.

من (آن) پزشکان (ز.) را دیدم.

رأيت الطّبيباتِ.

اینها عرب هستند.

هؤلاء هم العربُ.

٢٢     

 

 

 

معنای اصلی

ریشه

 

 

 

 

در زمین کاشتن، غرس کردن، نصب کردن (محکم کردن)

ركز

مركز

 

ش ر ع

مشروع

 

و ض ع

موضوع

 

ط ل ب

طالب

 

ش ر ع

شريعة

 

ص د ق

صديق

 

ح ك م

حكومة

 

س و ق

تسوّق

 

ع ه د

معهد

 

ص ب ح

مصباح

 

ج م ع

مجتمع

 

ع و ن

تعاون

 

ح م ل

محمول

 

ن ظ م

منظّمة

 

أ س س

مؤسّسة

٢٣     

هناك بيت.

هناك بيوت.

 

هناك مكتبة.

هناك مكتبات.

توجد في البيت غرفة.

توجد في البيت غرف.

في المعهد دكتور.

في المعهد دكاترة.

هناك سيدة.

هناك سيدات.

عندنا كلية.

عندنا كليات.

في الخزانة شنطة.

في الخزانة شنط / شنطات.

أين الأخ؟

أين الإخوة؟

في العاصمة وزير.

في العاصمة وزراء.

الصديق في الجامعة.

الأصدقاء في الجامعة

هنا كرسي من الخشب.

هنا كراسي من الخشب.

في الحديقة شجرة.

في الحديقة أشجار.

المقهى في هذا الشارع.

المقاهي في هذا الشارع.

أين الطريق؟

أين الطرق؟

هذه المنظمة حكومية.

هذه المنظمات حكومية.

٢٤  أضيفوا إلى جمل التمرين السابق صفات: هناك بيوت. ← هناك بيوت قديمة.

 

77

 

4

إِنَّ التَّوْفِيقَ مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ َتَعَالَى﴿

٤

 

٢٥     

رأيتُ بيوتًا قديمةً.

رأيتُ البيوتَ القديمةَ.

هل رأيتَ فتاةً جميلةً؟

هل رأيت الفتاةَ الجميلةَ؟

هل رأيتَ معلمِينَ جددًا؟

هل رأيت المعلمِينَ الجددَ؟

هلِ اشتريتَ كتبًا كثيرةً؟

هل اشتريت الكتبَ الكثيرةَ؟

اِشتريتُ أقلامًا جديدةً.

اشتريت الأقلامَ الجديدةَ.

اِشتريتُ سيارةً قديمةً.

اشتريت السيارةَ القديمةَ.

رأيتُ في الطريق بيوتًا كثيرةً.

رأيت في الطريق البيوتَ الكثيرةَ.

اِشتريتُ قاموسًا وورقًا وأقلامًا.

اشتريت القاموسَ والورقَ والأقلامَ.

رأيتُ في الشنطة كتابًا وممحاةً.

رأيت في الشنطة الكتابَ والممحاةَ.

هلِ اشتريت مشروباتٍ وجبنةً ومربًّى وعسلًا؟

هل اشتريت المشروباتِ والجبنةَ والمربَّى والعسلَ؟

٢٦

(هي) في القاهرة

التي

الكلّيّة

(هو) من مصر

الذي

الرّجل

(هما) في هذه المدينة

اللذان

الشّارعان

هي وطنيّة

التي

الحكومة

هو رسميّ

الذي

المشروع

هو رخيص

الذي

القاموس

(هما) خارج المركز

اللذين

إلى البيتين

هو محمول

الذي

اللّاب توب

هي علميّة

التي

البحوث

هي تركيّة

التي

المقاهي

هما صناعيّان

اللذين

في المركزين

هو مشهور

الذي

القانون الدّوليّ

هي تابعة للجامعة

التي

المعاهد

هما مصريّان

اللذان

الباحثان

(هو) من قطر

الذي

السّياسيّ

(هم) من مُورِيتَانِيَا

الذين

الأساتذة

(هما) من الجزائر

اللتان

المنظّمتان

هي زراعيّة

التي

المجتمعات

(هم) من السّودان

الذين

الأجانب

(هنّ) من السّعوديّة

اللاتي/ اللواتي

الفتيات

هو مفتوح

الذي

البنك

(هما) من بغداد

اللتين

مع المعلّمتين

هي عالميّة

التي

المشاريع

هي حكوميّة

التي

المؤسّسة

هما إسلاميّان

اللذان

المجتمعان

(هما) من لبنان

اللتان

الوزيرتان

(هم) من سوريا

الذين

الصيادلة

هم سياسيّون

الذين

الدّكاترة

هما عاليتان

اللتين

أمام الشّجرتين

(هما) في المدينة

اللتين

عند المؤسّستين

 

78

 

4

إِنَّ التَّوْفِيقَ مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ َتَعَالَى﴿

٤

 

٢٧

(هو) خارج المدينة.

الّذي

مشيت إلى البيت

توجد في المكتبة.

الّتي

رأيت القواميس

كان عندنا في الكلّيّة.

الّذي

ذكرت الأستاذ السّوريّ

هي مشهورة جدّا في ألمانيا.

الّتي

اشتريت الرّواية المصريّة

(هما) في العاصمة التّركيّة.

اللّذين

رأيت الرّئيسين العربيّين

كان من المغرب.

 

كنت مع رجل

(هنّ) من الجامعة الوطنيّة.

اللّاتي / اللّواتي

هناك المعلّمات المصريّات

(هي) داخل المركز القديم للمدينة.

الّتي

مشيت إلى المقاهي العربيّة

هما معلّمتان في المدرسة الخاصّة.

اللّتان

هما الفتاتان

كتبت رسالة للرّئيس؟

 

هل تعرف فتاة

(هما) في الموقف للسّيّارات أمام المركز للأمن.

اللّتين

اشتريت السّيّارتين الرّخيصتين

هنّ موجودات في المعهد العلميّ.

اللّاتي / اللّواتي

كتبت رسالة للأستاذات

(هما) في المطعم العراقيّ.

اللّذان

أكرم ومحمّد هما الرّجلان

قام بزيارة في المدينة الجامعيّة.

 

رأيت طالبا

٢٨

من (آن) معلمانی را دیدم که از امارات هستند.

رأيت المعلّمين الّذين (هم) من الإمارات.

ما طرف (آن) دو خانه‌ای رفتیم که خارج از شهر قرار دارند.

مشينا إلى البيتين اللّذين (هما) خارج المدينة.

من در (آن) دو شهرسوریه بودم که بسیار مشهوراند.

كنت في المدينتين السّوريّتين اللّتين هما مشهورتان جدّا.

من سیاحانی (ز.) را به خاطر دارم که از آلمان هستند.

ذكرت السّائحات اللّاتي / اللّواتي (هنّ) من ألمانيا.

من معلمى (ز.) را به خاطردارم که آن (وی) از سودان بود.

ذكرت معلّمة كانت من السّودان.

محققانی که ازمصرند کجا هستند؟

أين الباحثون الّذين (هم) من مصر؟

آیا تو(آن) دو دانشجو / محصلی را که جلوی دانشگاه / پوهنتون هستند می‌شناسی؟

هل تعرف الطّالبين اللّذين (هما) أمام الجامعة؟

٢٩   

عند + ي / ـكَ / ـكِ / ـه / ـها / ـنا / ـكم / ـهم

شنطة جديدة.

عندها

شفتُ مريم و…

ممحاة؟

عندكِ

يا مريم، هل …

 

79

 

4

إِنَّ التَّوْفِيقَ مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ َتَعَالَى﴿

٤

 

بيت كبير.

عندي

أنا من القاهرة و…

كتب قديمة.

عندهم

الطلّاب من مصر و…

سيّارة جديدة.

عنده

رأيت محمّدا و…

دروس صعبة.

عندنا

أنا وعائشة في الجامعة المصريّة و…

جبنة وخبز؟

عندكَ

يا أيمن، هل …

معلّمة جديدة؟

عندكم

يا مريم وأحمد وأكرم، هل …

٣٠ إطرحوا على بعضكم البعض أسئلة من قبيل:

هل عندكِ / عندكَ / عندكم قلم جديد؟

ولتكن الأجوبة مثل: نعم، عندي / عندنا قلم جديد. / لا، عندي / عندنا قلم قديم.

٣١   

من یک لپ تاپ دارم.

عندي لاب توب.

 

تو (م.) دوستان زیادی داری؟

هل عندكَ أصدقاء كثيرون؟

او کتاب‌های عربی زیاد دارد.

عندها كتب عربيّة كثيرة.

من مشکلات بزرگی دارم.

عندي مشاكل كبيرة.

آیا شما دروس مشکلی دارید؟

هل عندكم دروس صعبة؟

او دانشجویان زیادی دارد.

عنده طلّاب كثيرون.

ما یک رئیس جدید داریم.

عندنا رئيس جديد.

٣٢   يقرأ المعلّم المفردات الجديدة منفصلة وأيضا مترابطة مع مفردات أخرى ويشرح معانيها.

مفردات الحوار

تعلیم، آموزش

تعْلِيم 

 

جهت

اِتِّجاه

تعلیمات عالیه،آموزش عالی

تعْلِيم عالٍ (التّعْلِيم الْعالِي)

 

اداره

إِدارة ج ~ات

تقریباً (قید)

تقْرِيبًا

 

سیاه  

أسْودُ م سوْداءُ ج سُود

موفقیت

  توْفِيق 

 

فکر می‌کنم

أعْتقِدُ

جلسه  

جلْسة ج ~ات

 

(پیاده) می‌روم.

أمْشِي

پشت، عقب (حرف اضافه)

خلْفَ

 

امنیت  

أمْن

iمن به خاطر آوردم/ تو (م./ ز.) به خاطر آوردی

ذكرْتُ / ذكرْتَ / ذكرْتِ

 

اروپا  

أُورُبّا

رفتن، راهی شدن (عامیانه)

رايِح ج ~ين

 

به فضل خداوند، به لطف خداوند

بِفضْلِ اللهِ

رسمی  

رسْمِيّ ج ~ونَ

 

بسیط، ساده

بسِيط ج بُسطاءُ

عمده؛ اصلی

رئِيسيّ

 

تو می‌دانی، می‌شناسی (م./ ز.)

تعْرِفُ / تعْرِفِينَ

 

80

 

4

إِنَّ التَّوْفِيقَ مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ َتَعَالَى﴿

٤

 

خداوند سبحان و تعالی

الله سُبْحانَهُ وتعالى.

 

ساعت (زمان، دستگاه)

ساعة ج ~ات

مبروك (خدا به تو برکت بدهد) (در جواب مبْرُوك)

الله يُبارِكُ فِيك.

 

درخت  

شجرة ج أشْجار

من … ندارم

ما عِنْدي ...

 

مشکل، دشوار  

صعْب ج صِعاب

تبریک.

مبْرُوك.

 

طبعاً، قطعاً

طبْعًا.

در / درواز، مدخل

مدْخل ج مداخِلُ

 

بلند، عالی

عالٍ (الْعالِي)

موفق؛ خوشبخت

مُوَفّق ج ~ونَ

 

نابغه؛ باهوش  

عبْقرِيّ ج عباقِرة، ~ونَ 

کاروان، مشایعت

موْكِب ج مواكِبُ

 

نمره

علامة ج ~ات 

صد  

مِئة ج ~ات 

 

مستقیم، راست  

على طُول

صد در صد / صد فیصد

مِئة فِي الْمِئةِ

 

من فهمیدم / تو (م./ ز.) فهمیدی

فهِمْتُ / فهِمْتَ / فهِمْتِ

به خدا

واللهِ.

 

هرج و مرج

فوْضَى

وزیر  

وزِير ج وُزراءُ

 

درصد / فیصد

فِي الْمِئةِ

طرف چپ؛ چپ

يسار

 

همزمان  

فِي نفْسِ الْوقْتِ

طرف راست؛ راست

يمِين  

 

همه، کلیه

كُلّ شَيْءٍ

 

 

 

دانشکده / فاکولته

كُلِّيّة ج ~ات 

٣٣  إحفظوا المفردات أعلاه.


٣٤
إستمعوا إلى الحوار التالي وأجيبوا على الأسئلة في التمرينين ٣٥ و٣٦.

  في الجامعة

أحمد:

السّلام عليكم، أهلًا وسهلًا. كيف حالك؟ وكيف العائلة؟

مريم:

وعليكم السّلام، أنا تمام والعائلة بخير. وأنت؟ كيف حالك؟

أحمد:

أنا بخير والحمد لله. كيف الدّراسة؟

مريم:

هناك دروس صعبة ودروس بسيطة ولكن إلى الآن ما عندي مشاكل بالدّراسة وعندي علامات ممتازة بفضل الله.

أحمد:

مبروك!

مريم:

الله يبارك فيك.

أحمد:

هل كنت في الجامعة اليوم في الصّباح؟

 

81

 

4

إِنَّ التَّوْفِيقَ مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ َتَعَالَى﴿

٤

 

مريم:

نعم، صباحا كنت هناك مع عائشة في المطعم التّابع للجامعة وفي نفس الوقت كان هناك رئيس أو وزير أجنبيّ قام بزيارة رسميّة في الجامعة ومعه رجال من الأمن وموكب من السّيّارات السّوداء. أعتقد، هو من أوربّا والله أعلم.

أحمد:

أنا شفت الموكب أيضا والفوضى في الشّوارع. أعتقد، هذا السّياسيّ كان في جلسة من الجلسات الخاصّة بالتّعليم العالي.

مريم:

يمكن، لا أدري. هل تعرف الطّريق إلى المطعم في الكلّيّة الزّراعيّة؟

أحمد:

طبعا، من هنا على طول في اتّجاه الكلّيّات العلميّة وخلف السّاعة العالميّة إلى اليمين إلى المدخل الرّئيسيّ ومن المدخل الرّئيسيّ إلى اليسار وعند الإدارة المركزيّة إلى اليمين والمطعم هناك تحت الأشجار الكبيرة. هل فهمت؟

مريم:

نعم، فهمت تقريبًا. أمشي على طول في اتّجاه الكلّيّات العلميّة وخلف السّاعة إلى اليمين إلى المدخل الرّئيسيّ ومن المدخل الرّئيسيّ إلى اليسار وعند الإدارة المركزيّة إلى اليمين والمطعم هناك تحت الأشجار الكبيرة. صحيح؟ هل أنا موفّقة؟

أحمد:

التّوفيق من الله سبحانه وتعالى، والله أنت موفّقة مئة في المئة، أنت ذكرت كلّ شيء. أنت عبقريّة.

مريم:

شكرًا، جزاك الله خيرا، أنت الآن رايح إلى أين؟

أحمد:

أنا رايح الآن إلى المكتبة، مع السّلامة وإلى اللّقاء.

مريم:

مع السّلامة، في أمان الله.   

 

المصرية 

العراقية 

المغربية 

السورية 

اللهجة

 

٣٥  

Stirnrunzelnd

Lächelnd

 

 

x

يوجد مطعم في الجامعة.

١

x

 

الرّئيس أو الوزير من بلد عربيّ.

٢

x

 

عند مريم مشاكل بالدّراسة.

٣

x

 

قام وزير أو رئيس أجنبيّ بزيارة خاصّة في الجامعة.

٤

x

 

الدّروس صعبة جدّا.

٥

 

82

 

4

إِنَّ التَّوْفِيقَ مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ َتَعَالَى﴿

٤

 

٣٦

نعم، يوجد فوضى في الشّوارع.

هل يوجد فوضى في الشّوارع؟

 

هل الأمن في كلّ مكان؟

١

 

هل أحمد موفّق؟

٢

 

هل الأشجار القريبة من المطعم أشجار صغيرة؟

٣

 

هل المطعم على اليمين من الإدارة المركزيّة؟

٤

 

هل أحمد رايح إلى المكتبة؟

٥

٣٧     إنسخوا الحوار وترجموه.

٣٨   إقرؤوا الحوار وحضّروه في عمل جماعي بحيث يمكنكم إجراء حوار مماثل.

٣٩     إستمعوا عدّة مرّات للحوار باللهجة السورية وتابعوه في نفس الوقت قراءة. أجيبوا على الأسئلة التالية.

١)

كيف يقال ((كيف حالكَ))، ((كيف حالكِ))؟

٢)

كيف يقال ((أنا تمام))، ((أنا بخير))؟

٣)

كيف يقال ((هناك)) بالمعنى ((يوجد)) في ((هناك دروس صعبة))، ((كان هناك رئيس))؟

٤)

كيف يقال ((ولكن))، ((إلى الآن))، ((نعم))، ((صباح))، ((هناك))، ((أيضا))، ((هنا))، ((إلى أين))، ((الآن))؟

٥)

كيف يقال ((هذا))؟

٦)

كيف يُلفظ الحرف ((ء)) في ((عائلة))، ((عائشة))؟

٧)

كيف يقال ((بـ)) في ((الخاصّة بالتّعليم العالي))؟ ما هو معنى هذه الكلمة وكيف تُستخدم؟

٨)

كيف يقال ((إلى)) في ((إلى اليمين))، ((إلى اليسار))، ((إلى المدخل))، ((إلى المكتبة)) عندما يتحدّث أحمد؟

٩)

ماذا تلاحظون فيما يخصّ الضمير المتّصل في ((مَعَهُ)) ؟

٠١)

ماذا تلاحظون فيما يخصّ الصفة ((كبير)) في ((تحت الأشجار الكبيرة)) عندما تتحدّث مريم؟

٤٠     حضّروا حوارا صغيرا عن التسوّق.

٤١   صفوا الطريق من بيتكم إلى الجامعة معتمدين على الحوار كمثال.

٤٢   إقلبوا دورَيْ أحمد ومريم في الحوار واشرحوا باختصار ماذا يتغيّر. 

 

83

 

4

إِنَّ التَّوْفِيقَ مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ َتَعَالَى﴿

٤

 

٤٣     هل تعرفون هذه الأكلات والمشروبات؟ ترجموها.

مطعم ألف ليلة وليلة

مشروبات

أكلات

5 SAR

 

ماء

20 SAR

برنج با سبزی

رزّ بالخضراوات

5 SAR

 

عصير برتقال

15 SAR

 

شوربة خضراوات

10 SAR

 

عصير تفّاح

15 SAR

 

شوربة عدس

15 SAR

 

قهوة

30 SAR

 

دجاج مع رزّ

10 SAR

 

شاي

40 SAR

 

لحم خروف مشويّ

حلويّات

 

35 SAR

 

سمك مقليّ

10 SAR

 

بقلاوة

30 SAR

 

كباب سوريّ

15 SAR

 

طارطة ليمون

20 SAR

 

سلطة تبّولة

10 SAR

 

أيس كريم

25 SAR

 

طاجين كفتة

٤٤ إستمعوا للحوار التالي. ماذا طلب الصديقان للأكل؟ ضعوا علامات على القائمة في التمرين ٤٣.

٤٥     أكتبوا إيميلا قصيرا (خمس جمل تقريبا)إلى صديق(ـة). إحكوا عن دراستكم: ماذا تدرسون – أين الجامعة – ماذا يوجد في الجامعة – هل توجد مكتبة – إلخ. أكتبوا الجمل على الكمبيوتر وأرسلوها إلى المعلّم.

٤٦

الدّرس

صعب.

اسم / مذكّر / مفرد / معرفة / مرفوع

صفة / مذكّر / مفرد / نكرة / مرفوع بالتنوين

المعهد

خارج

المدينة.

اسم / مذكّر / مفرد / معرفة / مرفوع

ظرف مكان

اسم / مؤنّث / مفرد / معرفة / مجرور

 

84

 

4

إِنَّ التَّوْفِيقَ مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ َتَعَالَى﴿

٤

 

الطّلّاب

مجتهدون

مساءً.

اسم / مذكّر / جمع / معرفة / مرفوع

صفة / مذكّر / جمع / نكرة / مرفوع

اسم / مذكّر / مفرد / نكرة / منصوب بالتنوين

مبتدأ

خبر

ظرف زمان

٤٧     ((حديث في الجامعة)) – حوار باللهجة السورية – أجيبوا على الأسئلة التالية.

١)

كيف هي الدّراسة؟

كبيرة

 

صعبة

x

سهلة

 

موفّقة

 

 

٢)

إلى أين تحبّ مريم أن تروح؟

إلى المدينة

 

إلى المقهى

 

إلى المطعم

x

إلى المكتبة

 

 

٣)

أحمد رايح إلى …

المقهى

 

الدّرس

x

المطار

 

المكتبة

 

 

٤)

مطعم الجامعة …

أمام الإدارة

 

مع الإدارة

 

خلف الإدارة

x

تحت الإدارة

 

 

 

 

85

 

4

إِنَّ التَّوْفِيقَ مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ َتَعَالَى﴿

٤

 

إختبار تحريري

١ إرقنوا حوار الدرس ثمّ أرسلوه عبر الإيميل إلى المعلّم.

٢   (١×٢١=٢١ نقطة)

 

 

 

 

 

مَفَاعِلُ

مواقف

فَعِيلٌ

طبيب

فَعَالٌ

سلام

فَعَلَةٌ

شجرة

مَفْعَلٌ

مكتب

فَعَالٌ

صباح

فَعْلٌ

صعب

فَعْلٌ

بيت

مَفْعُولٌ

مبروك

أَفْعَلُ

أسود

فَعِيلَةٌ

مدينة

فَاعِلَةٌ

عائلة

مُفَعَّلَةٌ

منظّمة

فَعِلٌ

وسخ

مَفْعُولٌ

موضوع

مَفَاعِلُ

مداخل

فُعَّالٌ

شبّاك

مَفْعِلٌ

موكب

مَفَاعِيلُ

مواضيع

مَفْعَلٌ

مطبخ

فُعَلاَءُ

وزراء

فِعَالٌ

جهاز

٣   (١×٨=٨ نقط)

مكتبة

ك ت ب

 

دراسة

د ر س

طريق

ط ر ق

مؤسّسة

أ س س

كبير

ك ب ر

مكتوب

ك ت ب

أشجار

ش ج ر

موفّق

و ف ق

شاطر

ش ط ر

٤   (١×٧=٧ نقط)

الشّنطة …… الطّاولة.

الشّنطة على الطّاولة.

توجد ……الغرفة كراسيّ كثيرة.

توجد في الغرفة كراسيّ كثيرة.

كتبت ……الورق الجديد.

كتبت على الورق الجديد.

ذهبت …… / …… المحطّة……الباص.  

ذهبت من / إلى المحطّة بالباص.

أحمد …… / …… / ……المعلّم.

أحمد أمام / خلف / عند المعلّم.

ذهبت ……المكتبة.

ذهبت إلى المكتبة.

……مريم سيّارة جديدة.

عند مريم سيّارة جديدة.

رأيت ……البرّادة مشروبات كثيرة.

رأيت في البرّادة مشروبات كثيرة.

 

86

 

4

إِنَّ التَّوْفِيقَ مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ َتَعَالَى﴿

٤

 

٥ (١٦ نقطة)

من یک اتوبوس/ موترسرویس جدید دیدم.

رأيت باصا جديدا.

من کتاب‌ها و قلم‌های جدید خریدم. (٤)

اشتريت كتبا جديدة وأقلاما.

من یک کتاب لغت و یک مداد پاک‌کن خریدم. (٣)

اشتريت قاموسا وممحاة.

من به شهر رفتم. (٢)

مشيت إلى المدينة.

ایستگاه زیر درختان بزرگ قرار دارد. (٣)

المحطّة تحت الأشجار الكبيرة.

درشهر خانه‌های کوچک کمی و خانه‌های بزرگ زیادی وجود دارند. (٤)

في المدينة توجد بيوت صغيرة قليلة وبيوت كبيرة كثيرة.

٦   ترجموا وأضيفوا الكلمة ((جديد)) واشكلوا أواخر الكلمات. (١٢×٣=٣٦ نقطة)

خانه

بيتٌ جديدٌ

 

در رمان

في الرّوايةِ الجديدةِ

جلو/ پیش روی مغازه‌ها

أمام المحلّاتِ الجديدةِ

اتوبوس ها / موترهای سرویس

باصاتٌ جديدةٌ

با (یک) اتومبیل/ موتر

مع سيّارةٍ جديدةٍ

با معلمان (م.)

مع المعلّمِينَ الجددِ

در بین هواپیماها / طیارات

في طائراتٍ جديدةٍ

معلمان (ز.)

المعلّماتُ الجديداتُ

با دانشجویان / محصلان (ز.)

مع الطّالباتِ الجديداتِ

مردان

رجالٌ جددٌ

صندلی‌ها / چوکی‌ها

كراسيٌّ جديدةٌ

روی اسناد

على الأوراقِ الجديدةِ

بر روی وسایل، آلات

على أجهزةٍ جديدةٍ

 

 87

 

4

إِنَّ التَّوْفِيقَ مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ َتَعَالَى﴿

٤

 

٧ (١٢×١=١٢ نقطة)

فَاعِلٌ

طالب

كاتب

سائح

مَفْعَلَةٌ

 

 

 

فِعَالٌ

 

 

 

فَعْلٌ

 

 

 

فِعَالَةٌ

 

 

 

عدد النقاط والتقييم

100-96

95-92

91-88

87-85

84-81

80-77

76-73

72-69

68-65

64-61

≦ 60

1.0

1.3

1.7

2.0

2.3

2.7

3.0

3.3

3.7

4.0

5.0

 

 

 

 

 

 

88