4

إِنَّ التَّوْفِيقَ مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ َتَعَالَى﴿

٤

6. Tekanan Suara

٦) النَّبْرُ

Latihan berterusan dalam mendengar dan membaca teks akan membiasakan pelajar dengan tekanan suara pada perkataan. Berikut adalah beberapa kaedah umum yang diguna pakai:

a) Hanya tiga suku kata terakhir yang boleh diberi tekanan. Tekanan suara ditandakan merah. Perlu diingat bahawa jika Tanwīn disebut, ia termasuk dalam kiraan suku kata.

b) Suku kata dengan vokal panjang harus diberi tekanan:

kitāb kibun, jadīd jadun, makhāzin makhāzi–nu

Tetapi, vokal panjang pada akhir perkataan tidak diberi tekanan:

hu, kur (aslinya: kuryun)

c) Apabila tiada vokal panjang dalam tiga suku kata terakhir, maka tekanan ialah pada suku kata tertutup kedua terakhir, c. konsonan – vokal pendek – konsonan (KVK):

mu‛allim, mutarjim

atau suku kata kedua terakhir apabila perkataan tersebut mempunyai dua suku kata:

anta, rajul

Jika tidak, maka tekanannya terletak pada suku kata ketiga akhir, apa jua struktur perkataannya:

mu‛allimah, mujtahi–dun

d) Kedudukan tekanan tidak melebihi tiga suku kata terakhir. Oleh itu, jika bilangan suku kata berubah disebabkan oleh tanwin pada akhir kata atau imbuhan akhiran, maka kedudukan tekanan turut berpindah:

ṭāli–ba ṭāliba–tun mu‛alli–ma mu–‛allima–tun

kutu–bun kutubu–nā (buku-buku kami / kita)

mu‛alli–mun mu–‛allimu–nā (guru (m.) kita)

ṭāli–bah ṭāliba–tun, ṭā–libatu–nā (mahasiswi (f.) kita)

mu‛alli–mah mu–‛allima–tun, mu–‛al–li–matu–nā (guru (f.) kita)

71