find what you’re looking for

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR Modern Standard Arabic (MSA) atau Bahasa Arab Modern hadir sebagai jawapan terhadap cabaran daripada golongan profesional dan akademik untuk memanfaatkan media moden. Meskipun

PANDUAN PENGGUNA

PANDUAN PENGGUNA إرشادات للمتعلمين والمعلمين Panduan dan saranan berikut membantu pelajar dan pengajar menggunakan buku ini dengan jaya. MSA mengandungi 24 pelajaran. Setiap enam pelajaran

SENARAI SINGKATAN DAN TRANSLITERASI

  DAFTAR SINGKATAN Istilah Bahasa Inggris Istilah Bahasa Indonesia accusative A. akusatif / manṣūb A. among others a.o. antara lain a.l. collective noun coll. kata

KANDUNGAN

KANDUNGAN JILID 1 DAN 2 محتويات المجلدين الأول والثاني KANDUNGAN المحتويات KATA PENGANTAR XIII المقدمة PANDUAN PENGGUNA XV إرشادات للمتعلمين والمعلمين SENARAI SINGKATAN DAN TRANSLITERASI